Információs lap
valamely gyártó, szerelõ, karbantartó szervezet/ügyfél
hegesztési folyamatának MSZ EN ISO 3834 szerinti tanúsítására

 

Pártatlansági Nyilatkozat

 

Jelen tájékoztató azoknak a szervezeteknek/ügyfeleknek készült, amelyek gyártók, szerelõk vagy karbantartók és tevékenységi területük a fémek hegesztésével, esetleg rokontechnológiákkal kapcsolatos, mint por szórás, keményforrasztás, termikus vágások.
A tanúsítási folyamat a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) akkreditációja alapján történik és az MSZ EN ISO 3834 az ügyfél által igényelt szint tanúsítását célozza meg.
Az ügyfél felkészülése során az értékelõink kiképzése során figyelembe kell venni az Európai Hegesztési Szövetség és a Nemzetközi Hegesztési Intézet.
Elõírásait, ajánlásait, mert az MHtE tagja és Magyarország képviselõje az Európai Hegesztési Szövetségnek és a Nemzetközi Hegesztési Intézet kapcsolódó szervezetének is.
Elmélyültebb érdeklõdés esetén a www.mhte.hu honlapról az EWF és IIW logójára kattintással bõvebb szakmai információkhoz juthat az olvasó.
A gyártók felkészültségük megfelelõségét az MSZ EN ISO 3834 megfelelõ szintjéhez kapcsolódó tanúsítvánnyal ismeri el az MHtE.

 

Jelen információk két fõ területet fejtenek ki:
A) Ismertetõ az MHtE tanúsítási eljárásrendjérõl
B) Segédlet a szakmai értelmezésekhez. (EWF 636-07 dokumentum alapján)


A) Ismertetõ az MHtE tanúsítási eljárásrendrõl
Az ügyfél és az MHtE folyamattanúsító szervezete közötti kommunikáció adatai:
A folyamattanúsító szervezet címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.
A tanúsítási szervezet neve: Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés folyamattanúsító szervezet
Az MHtE vezetõje:: Dr. Szabó Béla igazgató (36-1/467-2810).
Az igazgató helyettese: Gayer Béla (36-1/467-2812).
Tanúsítást szervezõ: Laurencsikné Benedek Júlia (36-1/467-2810).
Faxszáma: (36-1)363-3295 vagy (36-1) 222-0947.

Pártatlansági nyilatkozat

Magatartási és etikai viselkedési szabályok
A tanúsított ügyfél a tanúsítványában foglaltak szerint dolgozik, attól nem tér el és tudomásul veszi, hogy a Tanúsítvány szabálytalan felhasználása esetén azt a kiadó szervezet visszavonja, egyidõben a tanúsítványt visszaszolgáltatja. Ezt a tényt tanúsító szervezet nyilvánosságra hozza.
A tanúsított ügyfél nem használja a tanúsítványát olyan módon, mely az MHtE-t rossz hírbe hozná, és nem tesz olyan nyilatkozatot, melyet az MHtE félrevezetõnek, vagy illemtelennek tekinthet.

 

Érvényes árak:
Elsõ tanúsítási díj: 220.000 HUF +ÁFA
Felügyeleti éves értékelés díja:120 000 HUF+ÁFA
Újratanúsítás díja 220 000 HUF +ÁFA
Az értékelési idoszakban végrehajtott technológia vizsgálat minosítése: Tompavarratok esetén 120.000 HUF+ÁFA, sarokvarratok esetén 60.000 HUF+ÁFA .

 

A tevékenységet minõségírányítási kézikönyv (MK VII) és eljárási utasítás (MEU 21) írják le, melyek megtekinthetõk a tanúsítást szervezonél.
A tanúsítási eljárási folyamatban alkalmazott dokumentumokat a tanúsítást szervezõnél vagy az MHtE titkárságán lehet beszerezni, de kérésre faxon vagy postán is megküldjük.

Célszerûen betartandó fõbb lépések:

a) A szervezet jelzi szándékát szóban vagy írásban a megadott címeken.
b) A tanúsítási szervezet megküldi az „elõzetes tájékoztató kérdõívet”, melyet kitöltve vissza kell küldeni a tanúsító szervezetnek.
c) Egyidõben jelen információs lapot is kézhez kapja a szervezet képviselõje.
d) Ajánlat (ha a kérdõív visszaérkezik).
e) Árajánlat elfogadása esetén a szervezet megrendeli a tanúsítási eljárás lefolytatását a tanúsítási szervezetnél.
f) A tanúsítási szervezet szerzõdéstervezetet küld a szervezetnek.
g) A szerzodés aláírása után a szervezet a következõ dokumentumokat kapja meg:

 • kérdésjegyzéket, melyet az adott szervezetnek megfelelõ szabvány figyelembevételével (MSZ EN ISO 3834-2, -3,-4) ki kell tölteni és vissza kell küldeni,
 • 2 értékelõ nevet, melyet az ügyfélnek értékelni kell és meg kell adni annak a nevét, akit nem fogad el értékelõnek (vagy akit elfogad a javasoltak közül).
  Az értékelocsoport nagysága a szervezet nagyságától függ. 50 fõ feletti létszám alkalmazása esetén legalább 2 értékelõbõl áll az értékelõcsoport. Az értékelõcsoportot a vezetõ értékelõ irányítja. (Ebbõl 2 értékelõ nevét kell értékelni az ügyfélnek, akik közül 2 fõt kell megjelölniük, akit elfogadnak.)

h) Az elfogadott értékelõk közül az igazgató megbízza az értékelõcsoportot, illetve megbízza a feladattal és megbízólevéllel látja el õket.
i) A vezetõ értékelõértékeli a szervezet minõségirányítási kézikönyvét (ha van) és eljárását (munkavégzésért tett intézkedéseit, dokumentumait, majd megállapításait írásban megküldi az ügyfélnek. Egyidejûleg értékelési tervet készít, mely a helyszíni értékelés idõbeli beosztását megtervezve javasolja a ügyfél képviselõjének a résztvevõk megjelenését is.
j) Az értékelési folyamat kérdés-felelet módon történik. A értékelõ kérdéseket tesz fel, a gyártói képviselõk bizonyítják, hogy szervezetük megfelel az MSZ EN ISO 3834 követelményeinek.
k) A értékelõcsoport eltéréseket és helyesbítõ intézkedéseket vesz fel, melyet az ügyfél képviselõje észrevételeivel láthat el és aláírásával hitelesít.
l) Az értékelõcsoport vezetõje jelentést készít, melyben javaslatot tesz a tanúsítvány elutasítására vagy kiadására.
m) Az tanúsítványok érvényességi ideje 5 év, melynek a feltétele, hogy a gyártó évente bizonyítsa fennálló alkalmasságát a tanúsítványban foglaltakra. Az elsõ 5 tanúsítási év második éve utáni évben helyszíni felügyeleteti auditot hajt végre az MHtE, de a további években elégséges egy ellenõrzõ kérdéslista kitöltés, bizonyítékok mellékelésével. A megújító audit eljárás u.az, mint az elsõ tanúsító audité. Utána csak a 3. évben kell lefolytatni helyszíni auditot. Az éves további ellenõrzések ellenõrzõ kérdéslistával történnek.
n) Azok a gyártók, akik úgy ítélik, hogy az értékelés során méltánytalan módon bántak velük, jogukban áll panasszal élni vagy fellebbezni.
A panaszokat, illetve a fellebbezéseket az MHtE a következõkben leírtak szerint szabályozta:

 • Fellebbezések a tanúsításra vonatkozó döntések ellen.
 • A tanúsító testület a tanúsításra vonatkozó döntések elleni fellebbezéseket átveszi, kiértékeli és a kapcsolatos döntéseket meghozza.
 • A fellebbezés kezelésével kapcsolatos összes döntésért a tanúsító testület a felelõs.

A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden fellebbezéssel konstruktív-, pártatlan módon és kellõ idõben foglalkozzanak,
 • a fellebbezés benyújtása, kivizsgálása és a vonatkozó döntés ne eredményezzen diszkriminatív lépést a fellebbezõ féllel szemben,
 • a fellebbezés kezelésének eljárása nyilvánosan elérhetõ legyen.

A fellebbezést írásban kell benyújtani személyesen, vagy tértivevénnyel postai úton a személyek tanúsítását végzõ testülethez, a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, 1148 Budapest, Fogarasi út 10-14 címre.
A személyesen benyújtott fellebbezés esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a fellebbezés átvételét a benyújtónak. A levélen beérkezõ fellebbezést a titkárság iktatja, tértivevény hiányában, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.
A fellebbezésen szerepelnie kell a fellebbezést benyújtó személy olvasható nevének, aláírásának, érintettségének, levelezési címének és elérhetõségének.
A tanúsító testület felsõ vezetése a fellebbezés érintettségét a beérkezést követõ 5 munkanapon belül vizsgálja és a vizsgálat alapján dönt a fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyásáról, elutasításáról, illetve szükség szerint pótlólagos információk bekérésérõl. A vizsgálat eredményérõl a tanúsító testület az igazgató által aláírt írásos dokumentumban értesíti a fellebbezõ felet.
A fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyása esetén a felsõ vezetés 3 fõs „ad hoc” Fellebbezési Bizottságot jelöl ki a fellebbezésben közöltek elbírálására. A tanúsító testület biztosítja, hogy a fellebbezés kezelésében résztvevõ döntéshozó személyek függetlenek legyenek a fellebbezett döntést hozó személyektõl és ne legyenek érdekeltek az adott fellebbezéssel kapcsolatos döntés eredményében.
A kivizsgálás során Fellebbezési Bizottság tételesen ellenõrzi a tanúsítási döntés meghozatalának feltételeit, körülményeit és megalapozottságát. Szükség szerint kommunikál az érintett személyekkel.
A Fellebbezési Bizottság a kivizsgálás megállapításairól és eredményérõl jegyzõkönyvet vesz fel, melyet átad az igazgatónak.
A tanúsító testület a fellebbezés jóváhagyását követõen 30 napon belül hivatalosan lezárja. Amennyiben a kivizsgálás során új információk merülnek fel, a felsõ vezetés azonnal intézkedik az információk tartalmának megfelelõen. Ilyen esetekben a lezárási határidõ módosulhat.
A fellebbezéssel kapcsolatos fejleményekrõl és a végeredményrõl az igazgató tájékoztatja a fellebbezõ felet.
A tanúsító testület a fellebbezési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató által aláírt tértivevényes írásos értesítést küld a fellebbezõ fél részére.
A tanúsító testület minden fellebbezést regisztrál és a kapcsolódó dokumentumokat gyûjti. Ezen dokumentumok rendelkezésre állnak a késõbbi hasonló fellebbezések kivizsgálásához.
A tanúsító testület felsõ vezetése a fellebbezés lezárását követõen a fellebbezés kezelésével kapcsolatos információkat, megállapításokat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítõ- és megelõzõ intézkedéseket.
A fellebbezés kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetõek.

 

Panaszok

A tanúsító testület a tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat átveszi, kiértékeli és a velük kapcsolatos döntéseket meghozza.
A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden panasszal konstruktívan, részrehajlás nélkül és kellõ idõben foglalkozzanak,
 • a felek tisztességes és egyenlõ kezelését,
 • a panasz kezelésének eljárása nyilvánosan elérhetõ legyen.

A tanúsító testület, írásban benyújtott, olvasható névvel és aláírással ellátott panaszt fogad be.
A személyesen benyújtott panasz esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a panasz átvételét a benyújtónak. A levélen beérkezõ panaszt a titkárság iktatja, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.
A panasz átvételekor a tanúsító testület felsõ vezetése lehetõ legrövidebb idõn belül dönt arról, hogy a panasz olyan tanúsítási tevékenységekre vonatkozik-e, amelyekért a tanúsító testület a felelõs.
A döntéshez szükséges minden információ összegyûjtéséért és ellenõrzéséért az igazgató helyettes a felelõs.
A megerõsítõ, illetve elutasító döntésrõl az igazgató helyettes által aláírt írásos dokumentumban értesíti a tanúsító testület a panaszos felet.
A panasz jóváhagyása esetén a panasz kezelését az igazgató helyettes tervezi meg és felügyeli annak végrehajtását.
A panaszos féllel közlendõ döntés meghozatalába vagy felülvizsgálatába és jóváhagyásába az igazgató helyettes olyan személyeket von be, akik korábban nem voltak kapcsolatban a panasz tárgyával.
A panaszok kivizsgálási folyamatának, nyomon követésének dokumentáltságáért az igazgató helyettes a felelõs.
Egy tanúsított személlyel kapcsolatos panaszt a tanúsító testületnek az egyértelmû bizonyítottságot követõen azonnal közölni kell.
A tanúsító testület a panasz megerõsítését követõen annak kezelését 30 napon belül lezárja. A tanúsító testület a panaszkezelési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató helyettes által aláírt írásos értesítést küld a panaszos fél részére.
Amennyiben a panaszos fél a panaszkezelés végeredményét nem fogadja el ismételt panasszal élhet, indokolva a panaszkezelés végeredményének elutasítását. Az ismételt panasz kivizsgálásába a tanúsító testület a panasz jellegének megfelelõ Rendszer Bizottságot von be. Az ismételt panasz kivizsgálásának lezárását a tanúsító testület a maga részérõl véglegesnek tekinti.
A panasz kezelésével kapcsolatos fejleményekrõl és a kezelés végeredményrõl az igazgató helyettes tájékoztatja a panaszos felet.
A tanúsító testület minden panaszt regisztrál és a panaszos félre és a panasz tárgyára vonatkozó dokumentumokat gyûjti. Ezen dokumentumokra a titoktartási követelményeket kell alkalmazni,
A tanúsító testület felsõ vezetése a panasz kezelésének lezárását követõen a panasszal kapcsolatos információkat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítõ- és megelõzõ intézkedéseket.
A panasz kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetõek.

 

Az MHtE tájékoztatási kötelezettsége:
Egy adott tanúsított szervezet érvényes tanúsításáról információt vagy megerõsítést kaphat az információt kérõ, ha dokumentáltan (levél, e-mail) kérelemben rögzíti az adott tanúsítás adatait és a kérelem tárgyát, okát.
A kérelmet az MHtE címére (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 1148 Budapest, Fogarasi út 10-14., dr. Szabó Béla igazgató részére mhte@mhte.hu) kell benyújtani.
Az MHtE tanúsítási eljárásával kapcsolatos változásokról vagy honlapján, vagy "Hegesztéschnika" folyóiratában vagy levélben tájékoztatja ügyfeleít.


B) Szakmai értelmezések
A gyártásnál azokat az eljárásokat nevezzük "különleges eljárásoknak", amelyeknél a termék minõségi követelményei csupán végellenõrzéssel nem állapíthatók meg, és amelyekhez – ha biztosítani kell az ilyen követelményeknek történõ megfelelést – a mûvelet elõtt és alatt speciális szakértelem szükségeltetik. Mi több, a különleges eljárásokkal kapcsolatos környezeti hatások, valamint az egészségi és biztonsági kockázatok jelentõs szerepet játszhatnak a termék teljes gyártási folyamatában. A hegesztés az egyik példája az ilyesféle eljárásoknak.
A hegesztett termékek minõségi követelményeivel kapcsolatosan kidolgozásra került az EN ISO 3834 "A hegesztés minõségi elõírásai" c. szabvány; ugyanakkor semmiféle, speciálisan a hegesztéshez kapcsolódó, a környezettel és a személyzet biztonságával foglalkozó európai vagy nemzetközi szabvány jelenleg nem áll rendelkezésre.
A fentiek alapján az Európai Hegesztési, Kötési és Vágási Szövetség (EWF), egyedülálló nemzetközi szaktudására támaszkodva, kidolgozott egy nagy integritású és szakosított tanúsítási rendszert, amely biztosítja, hogy a cégek megfeleljenek az EN ISO 3834 szabványnak és az EWF a Környezet-, Egészség- és Biztonságirányításra vonatkozó követelményeinek. Ezt a rendszert nevezik az EWF Gyártói Tanúsítási Rendszerének (EWF MCS).
Ezért a gyártónak megvan rá a lehetõsége, hogy megvalósítsa az EWF EN ISO 3834 Rendszerét, az EWF Környezetirányítási Rendszerét és az EWF Egészség- és Biztonságirányítási Rendszerét. A három rendszer együttes átvételéhez kétségen kívül kevesebb gyártói erõfeszítés szükséges, mivel a három rendszer felépítése harmonizálva van, így az irányítási eljárásrendek nagyobb része mind a három rendszerre nézve érvényesnek tekinthetõ. Mi több, így jobban kezelhetõ a külsõ szervezetek (pl. alvállalkozók, ügyfelek, hatóságok stb.) bevonása is.
A gyártásbeli minõségirányítás területén az európai trend világosan a termék/eljárás szerinti megközelítés. Példaként szolgálnak erre az Európai Irányelvek és az azokat alátámasztó európai harmonizált szabványok (amelyek megkövetelik a bármely kereskedelmi ágazatra jellemzõ, speciális mûszaki elõírások teljesítését). A gyártott termékekre vonatkozó ilyen elõírások a vállalatok általi teljesítésének megkönnyítése érdekében az EWF specifikus kiegészítõ iránymutatásokat dolgozott ki az érintett eljárások/termékek (pl. vasúti alkatrészek, nyomástartó edények és építési termékek) tekintetében, amelyek figyelembe veszik az alkalmazandó szabványokat, valamint azokat a legjobb tapasztalatokon alapuló gyártási eljárásokat, amelyeket a fõbb európai gyártók és vevõik megosztottak egymással.
Nagy figyelmet fordítottak a szabvány részletes értelmezésére a külsõ szakértõk általi felmérés vonatkozásában: megfelelõen felkészített rendszer-értékelõk megnevezésére és bejegyzésére és egy olyan mûködési struktúra kialakítására, amely biztosítja, hogy azonos módon tanúsítsák mindazokat a cégeket, amelyeknél a rendszer(ek) szabályait alkalmazzák.


A rendszer az alábbi négy dokumentum együttes alkalmazásán alapul:

 • EWF 636r2-13"Az EWF Gyártói Tanúsítási Rendszere a hegesztéses gyártás mino-ség-, környezet-, egészség- és biztonságirányításában – Az irányítási rendszerek értelmezése és alkalmazása"
 • EWF 637r2-12"Az EWF Gyártói Tanúsítási Rendszere a hegesztéses gyártás mino-ség-, környezet-, egészség- és biztonságirányításában – Kiegészítés a hegesztett termékekre vonatkozó ISO 3834 bevezetése céljából.
 • EWF 638-07 "Az EWF Gyártói Tanúsítási Rendszere a hegesztéses gyártás mino-ség-, környezet-, egészség- és biztonságirányításában – Az EWF Gyártói Tanúsítási Rendszerét muködteto ANBCC-kre vonatkozó szabályok.
 • EWF 639-07 "Az EWF Gyártói Tanúsítási Rendszere a hegesztéses gyártás mino-ség-, környezet-, egészség- és biztonságirányításában – Az EWF Gyártói Tanúsítási Rendszerét muködteto hegesztett-termék gyártók ANBCC-k általi értékelése.


Az EWF minden országban kijelöl egy szervezetet, amelyik az õ nevében jár el, és ezeket a szervezeteket az EWF által megadott szabályok szerint értékelik és ellenõrzik. E szervezeteket nevezik az EWF Gyártói Tanúsításra Meghatalmazott Nemzeti Szervezeteinek (ANBCC-knek), és ezek felelõsek az értékelési és tanúsítási szabványok betartásának biztosításáért.
Itt az a cél, hogy az EWF által tanúsított cégek bizonyítsák: egy megadott tevékenységi körben elértek egy azonosítható, minimális készségszintet – függetlenül attól, mely országban történt a tanúsításuk.
A tanúsítványt a cég részére egy elõzetes fázis után adják ki, amelyben a cégnek – egy tájékoztató ûrlap kitöltésével – tájékoztatást kell adnia a tevékenységérõl, majd az ezt követõ, az ANBCC auditorai és mûszaki szakértõi által lebonyolított felmérõ/értékelõ látogatás kedvezõ eredménnyel jár.
A gyártók az elõzetes fázisban megkapott értékelési kérdõív felhasználásával készülhetnek fel erre a látogatásra.
Az EWF Gyártói Tanúsítási Rendszerének összes dokumentumát úgy alakították ki, hogy integrálják az EA 6/02 Európai Akkreditálási Kooperációs útmutatót, valamint az EWF és az ANBCC-k által végzett, EN ISO 3834 szerinti gyártói tanúsítási tevékenységet, így azok teljes mértékben megfelelnek ennek az útmutatónak.
A GYTR/MCS tanúsítás elsõdlegesen arra irányul, hogy biztosítsa a gyártók szakértelmét, és a speciális hegesztési eljárás megfelelõ ellenõrzését, így a vevõk és mások bízhassanak benne: az általuk gyártott termékek a minõség, a környezet, az egészség és a biztonság tekintetében megfelelnek a kötelezõés/vagy a szerzõdéses elõírásoknak.
Annak érdekében, hogy bizonyítékul szolgáljon a gyártók ilyen specifikus mûszaki készségeire, az EWF Tanúsítvány feltünteti, az elért tanúsítási terület mellett, magának a Tanúsítványnak a kibocsátási és lejárati dátumát is. A cégadatokat kiegészíti egy Táblázat, amely az alkalmazott gyártási eljárásra és a gyártott termékre vonatkozó részletes információkat (hivatkozási szabványok, anyagok, hegesztési eljárások, kiegészítõ elõírások, eltérések stb.) tartalmazza, emellett feltünteti az illetékes hegesztési felelõs (koordinátor) nevét is.
A tanúsítvány érvényességi idõtartama – a felülvizsgálatok kielégítõ eredményétõl függõen – a kiadás keltétõl számított 5 év. Ilyen felülvizsgálat történhet évente az ANBCC auditorainak és mûszaki szakértõinek látogatása révén, vagy egy a rendszer összes elemére kiterjedõ, a gyártónak megküldött és általa megfelelõen kitöltött kérdõív segítségével. A csak kérdõíves felülvizsgálat révén gyakorolt ellenõrzés akkor megengedett, ha legalább az alábbi feltételek teljesülnek:

 • a hegesztési felelõsök minõsítése az EWF/IIW a hegesztési koordinációs személyzetre (I/EWE, I/EWT, I/EWS és I/EWP) vonatkozó irányelveinek és az adott termékeknek megfelelõen történt (ez csak az ISO 3834-2 és ISO 3834-3 szabványok esetére vonatkozik);
 • a gyártó az utolsó felülvizsgálati látogatás óta szigorúan betartotta a táblázatban feltüntetett összes elõírást, és objektív bizonyítékokkal (például azzal, hogy a korábbi auditálások nem tártak fel fontosabb nem-megfelelõségeket) igazolta az EWF MCS/GYTR szabályos alkalmazását.

A gyártók számára egy EWF MCS/GYTR szerinti tanúsítvány beszerzése az alább összefoglalt elõnyökkel járhat:

 • a hegesztett termékeket eltérõen – a hegesztéses gyártási eljárásuk sajátos szükségleteinek megfelelõen – kezelik;
 • a gyártók arra vannak késztetve, hogy a rendszer megvalósítása révén kielégítsék a harmonizált Európai Irányelvek követelményeit;
 • a Táblázat kifejezetten felöleli és regisztrálja a szakértelem specifikus területeit (mind a személyzet, mind a cégek vonatkozásában);
 • a gyártók a Tanúsított Cégek Regisztere (www.ewf.be) révén bekerülnek a látókörbe.

Ez a dokumentum az EWF Útmutatóját tartalmazza azoknak a hegesztett termékeket gyártó cégeknek a részére, amelyek be kívánnak vezetni egy olyan gyártási folyamatirányítási rendszert, amely vigyáz a hegesztett termékek minõségére és a környezeti hatásokra a munkahelyen és az azt környezõ területeken, beleértve a személyzet egészségét és biztonságát is.
Szem elõtt kell tartani, hogy – noha számos elõnnyel jár – a tanúsítás önkéntes, és önmagában nem jelenti a kötelezõ elõírások teljesítését az Európai Irányelvek tekintetében. Ezt a megfelelést csak egy Bejelentett Testület igazolhatja.
Tovább menve, sok országban vannak kötelezõ elõírások a foglalkozási egészségvédelem és biztonság terén. A jelen dokumentum 3. részében leírt rendszer szerinti tanúsítás nem feltétlenül garantálhatja az említett elõírásoknak való megfelelést.

 

B1) Az EN ISO 3834 alkalmazása az EN ISO 3834-6 segítségével
Meghatározások és rövidítések értelmezése.
Csak a jelen dokumentumban szereplõ fogalmakra.
Baleset: nem kívánatos esemény, amely halállal, egészségkárosodással, sérüléssel, kárral vagy egyéb veszteséggel jár.
Környezet: az a környezet, amelyben a gazdasági szervezet mûködik, beleértve a levegõt, vizet, földet, a természeti erõforrásokat, az állat- és növényvilágot, az emberi lényeket és ezek kölcsönös kapcsolati rendszerét,
Környezeti tényezõ: valamely szervezet tevékenységének, termékeinek vagy szolgáltatásainak olyan eleme, amely kölcsönhatásba kerülhet a környezettel.
Környezeti hatás: A környezetben végbemenõ mindennemû változás – akár káros, akár hasznos -, amely egészben vagy részben a szervezet tevékenységeibõl, termékeibõl vagy szolgáltatásaiból származik.
Veszély: Elõidézo ok vagy helyzet, amely kárt okozhat sérülés, egészségkárosodás, anyagi kár, a munkahelyi környezetben bekövetkezett kár formájában, vagy ezek kombinációja.
Egészség és biztonság: olyan tényezõk és körülmények, amelyek az alkalmazott közérzetét befolyásolják és bármely más a munkaterületen levõ (pl. látogató, szerzõdött partner, stb.) személyét is.
Esemény: eset, amely balesethez vezetett, vagy balesethez vezethetett volna.
Kockázat: egy meghatározott veszélyes esemény elõfordulási valószínûségének és következményének (következményeinek) kombinációja
Munkaterület: az a terület amelyen munkavégzés történik, amelyen gépi berendezések, készülékek vannak amelyek balesetet okozói lehetnek.

 

1. rész Az MSZ EN ISO 3834 rendszer követelményei
1.1. Általános ismertetés
Ez a fejezet a hegesztett szerkezetgyártási folyamat minõségközpontú irányítását tárgyalja. A Európai ÚJ Megközelítésû jogalkotásban a gyártót terméke megfelelõségéért teljes felelõsség terheli, ezért és ebbõl a szempontból is a teljes termelési folyamat hatékony irányítása, ellenõrzését nem lehet kihagyni, megkerülnie, különösen hegesztés esetében, amit még kiegészít a többi csatlakozó és járulékos tevékenység (mint, pl. a hegesztést követõ hõkezelés, a roncsolásmentes anyagvizsgálat, stb.).
A teljes termelési folyamat irányítása azt jelenti, hogy:

 • nem csupán korrekt módon szembesülni a kötelezettségekkel,
 • hanem megtalálni és megválasztani azt az tevékenységsort, hogy a piaci termékek esetében a szerzõdéses és a jogi követelmények minél kevesebb veszteséggel és külön költségek nélkül teljesülnek.

 

Az MSZ EN ISO 3834:2006, amelynek átfogó címe: „Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási követelményei” a következõ részekbõl áll:
1. rész: A minõségirányítási követelmények megfelelõ szintjének kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2005).
2. rész: Teljes körû minõségirányítási követelmények (ISO 3834-2:2005)
3. rész: Általános minõségirányítási követelmények (ISO 3834-3:2005)
4. rész: Alapvetõ minõségirányítási követelmények (ISO 3834-4:2005)

5. rész: Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási követelményei (ISO 3834-5:2006)
Az ISO/TR 3834-6 „Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási követelményei” 6. rész: Útmutató az MSZ EN ISO 3834 bevezetéséhez elõkészítés alatt van.
Az MSZ EN ISO 3834-bõl a megfelelõ rész kiválasztása nem feltétlenül függ az elõállítandó hegesztett termék minõségére vonatkozó követelményektõl, hanem sokkal inkább az elõállításhoz szükséges speciális gyártási folyamattól és eljárásoktól és még attól, hogy hogyan irányítják a tevékenységeket, hogy a szerzõdéses és a jogszabályi kötelezettségek teljesüljenek. Másképpen fogalmazva éppen ez utóbbi a szempont az MSZ EN ISO 3834-1. részbõl megfelelõ szabványrész kiválasztásához.
Az EWF EN ISO 3834 Irányítási rendszerben a hegesztett termékeket másképpen kezelik, mégpedig éppen a gyártási folyamat, eljárás speciális követelményeinek megfelelõen (pl. ha hidat építenek négyszilárdságú C-Mn acél felhasználásával, akkor ez lényegesen eltér attól, mint amikor nikkelötvözetbõl hõcserélõket gyártanak). Ezért aztán szükséges néhány speciális útmutató a leginkább kritikusnak tekinthetõ hegesztett szerkezetfajtákra (mint pl. nyomástartó edények és eszközök, acélszerkezetek, vasúti jármûszerkezetek és alkatrészek), amelyeket az EWF azzal a céllal publikált, hogy a speciális hegesztett szerkezetek gyártásához útmutatást adjon. Ezek találhatók az EWF-637-01 jelzetû dokumentumban.
Az EN ISO 3834 irányultsága a speciális gyártási folyamatok, eljárások irányába, különösen, ami megvalósításra vonatkozik, nem teszi szükségessé Kézikönyv elkészítését és íratlan mûszaki gyakorlati szabályokra hivatkozik, mivel az erre vonatkozó speciális mûszaki kompetenciát, mint jó gyakorlati alapot tekinti, amely azonos lehet bármely más dokumentált folyamattal.

Ebben a vonatkozásban rendkívül nagy felelõsség hárul a gyártási folyamatban részt vevõ személyek kompetenciájára, amely a tudás és a gyakorlat egységes megjelenését jelenti, mivel gyakorlatilag semmilyen irányítási rendszer nem lehet eléggé hatékony a megfelelõ mûszaki kompetencia megléte nélkül. Ebbõl eredõen a hegesztési felelõs valójában „kulcs szereplõje” lett a hegesztési gyártási folyamatnak abban az értelemben is, ahogyan ezt az ISO 14731 megfogalmazza (erre hivatkozik egyébként az ISO 3834-5 is).
Különös figyelemmel a személyek kompetenciájára és a speciális termékre a vonatkozó útmutatók részletes kidolgozásával, az EWF-ISO 3834 Irányítási rendszer teljes mértékben megfelel és kielégíti az Irányelvek megközelítési módját, amelyek a „jóváhagyás”-t, mint fogalmat ismételten megerõsítve úgy értelmezi, mint arra irányuló szándékot, amely mint „elismert kompetencia (tudás és gyakorlat) speciális alkalmazása” és ez érvényes mind a gyártó cégre, mind a személyzetre vonatkozóan.
A CEN ISO/TR 3834-6 „Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási követelményei” 6. rész: Útmutató az MSZ EN ISO 3834 bevezetéséhez” címû anyagot a a CEN TC 121 „Hegesztés” 4. számú „Minõség” elnevezésû munkabizottsága készítette el, úgy hogy figyelembe vette és felhasználta az EWF erre vonatkozó korábbi dokumentumait.
Az ISO 3834 szakmailag helyes bevezetéséhez a Gyártónak ezeket a dokumentumokat korrekt módon kell alkalmaznia, figyelemmel az elõzõ (lásd 1.1. Általánosnál) és a következõ pontokban leírtakra.

 

1.2. EWF – Útmutató az EN ISO 3834-2 - alkalmazásához
Az EN ISO 3834-2 bármely speciális követelménye teljesíthetõ azzal, ha a vonatkozó megfelelõ szabványokat alkalmazzák (pl. a hegesztõk minõsítését az EN ISO 9606 szerint végzik el). Az EN ISO 3834-2–nek történõ teljes megfelelés (úgy, mint a 3. és 4. résznek is) úgy érhetõ el, ha vagy EN ISO 3834–5-ben levõ normatív vonatkozásokat alkalmazzák, vagy más szabványos elõírásokat, normatív dokumentumokat, olyanokat amelyek egyenértékû mûszaki feltételeket biztosítanak. Ezen túlmenõen a már hivatkozott ISO/TR 3834-6-ból a 6. pont szerint kell eljárni. A gyártó felelõssége az egyenértékûség igazolása, bizonyítása.

A következõ pontokban az ISO EN 3834-2 követelményei bevezetéséhez kiegészítõútmutatást található (hivatkozással az MSZ EN ISO 3834-2-ban levõ pontok sorrendjére).


1.2.1. A követelmények-; és mûszaki átvizsgálás (MSZ EN ISO 3834-2 -ban az 5. pont)

Kiegészítõ információ:
Lásd az MSZ EN ISO 3834-6-ban a 10.1. pontot.

 

1.2.2 Alvállalkozás (lásd az MSZ EN ISO 3834-2-ben a 6.pontot)
Kiegészítõ információ:
Lásd az MSZ EN ISO 3834-6-ban a 10.2. pontot.
A gyártónak kell, hogy legyenek bizonyítékai alvállalkozója megfelelõségére, amely ki kell elégítse az MSZ EN ISO 3834 -ben a vonatkozó részeket, (vagy néhány követelményét, ha a teljes megfelelés nincs elõírva, nem követelmény).
Ez olyan dokumentáció lehet amely tartalmazza az alvállalkozók jegyzékét és ebben képességeik is rögzítettek, továbbá az alvállalkozóknál végzendõ audit audittervet, az audit-; és felügyeleti jelentést, amelyet vagy a gyártó maga hajtott végre, vagy az alvállalkozót (beszállítót) tanúsító harmadik fél.

 

1.2.3. Hegesztoszemélyzet (az MSZ EN ISO 3834-2 – 7-3. szerint)
Kiegészíto információ:
Lásd az MSZ EN ISO 3834-6-ban a 10.3. pontot.
A hegesztési felelõs jóváhagyásánál a következõ kritériumok közül egyet célszerû még figyelembe venni:

 • az EWF Személytanúsítási Rendszere szerinti tanúsítványt (igazolványt, bizonyítványt, oklevelet), mint a CEWE, CEWT, CEWS és a CEWP, megfelelonek kell tekinteni, abban az esetben, ha a személytanúsítási rendszer szerinti tanúsítvány megfelel a gyártó által eloállított termékek típusának,
 • az IIW/EWF szerinti a (I/EWE, I!EWT, I(EWS és I!EWP) hegesztõ személyzetre vonatkozó minõsítési útmutatókat megfelelõnek és alkalmasnak kell tekinteni feltéve, ha a birtokosának az éppen gyártott termék elõállítására vonatkozóan megfelelõ gyakorlata van,
 • ha nincs tanúsítvány vagy minõsítés, megfelelõ tudás, gyakorlat és kompetencia a hegesztési technológiára, az alapanyagra és ennek hegesztés alatti viselkedésére, vagy hegesztett szerkezetek tervezésére, méretezésére, valamint gyártására és ellenõrzésére, felügyeletére (beleértve a vonatkozó szabványok ismeretét) az éppen gyártott termék elõállítására vonatkozóan igazolható, bizonyítható.

 

1.2.4. Ellenõrzõ és vizsgálószemélyzet (lásd MSZ EN ISO 3834-2 – 8.1. alpont)
Kiegészítõ információ:
Ha hegesztési felügyelõ(ke)t alkalmaznak, akkor annak/azoknak olyan minõsítéssel kell rendelkezni, ami megfelel az EWF, vagy IIW Európiai Hegesztési Felügyelõ Irányelvnek, vagy egyébként a gyártónak képesnek kell lennie arra, hogy igazolja, a felügyelõk megfelelõen kiképzettek és kompetensek a munka elvégzésére.
Bármelyik esetben az éppen gyártott termék elõállítására vonatkozóan (pl. a nemzeti képzési rendszeren belül) a kompetenciát igazolni kell.

 

1.2.5. Hegesztési és kapcsolódó tevékenységek (MSZ EN ISO 3834-2 – 10. pont)
Kiegészítõ információ:
Lásd MSZ EN ISO 3834 – 6 -ban a 9.1.4.2 és 10.5. alpontokat)

 

1.2.6. Ellenorzés és vizsgálat (MSZ EN ISO 3834-2 – 14. pont)
Kiegészítõ információ:
Bár az MSZ EN ISO 3834 különbséget tesz az ellenõrzés és a felügyelet között, azonban nem specifikálja a kritériumokat azoknak a szervezeteknek részére, amelyek ilyen tevékenységet végeznek. Az eredményeknek és vizsgálatoknak, amelyeket a gyártó, vagy alvállalkozója végez, mindenképpen objektíveknek kell lenniük és igazolniuk kell, hogy a folyamat ellenõrzése megfelelõ és/vagy a vonatkozó követelményeket kielégíti.


1.2. 7. A mérõ-;ellenõrzõ-; és vizsgálóberendezések kalibrálása és érvényesítése (MSZ EN ISO 3834 – 16 . pont)
Kiegészítõ információ:
Lásd MSZ EN ISO 3834 – 6 -ban a 10.7. alpontot)
A kalibrálásra és/vagy a validációra (érvényesítésre) vonatkozó általános szabály, hogy akkor írják elõ, vagy követelik meg, ha a hegesztett termék minõségét a paraméterek (mint pl. az áramerõsség, feszültség, hegesztési sebesség, elõmelegítési hõmérséklet, stb.) jelentõs mértékben befolyásolják ezért szükséges ezek pontos és megismételt kiválasztása, beállítása.
Általános szabály, hogy kalibrálás és/vagy validálás többnyire az automatikus hegesztõ berendezésekhez hõmérõkhöz, roncsolásmentes vizsgálóeszközökhöz szükséges.

 

1.2.8. Azonosítás és nyomon követhetoség (MSZ EN ISO 3834-2-ben a 17. alpont)
Kiegészítõ információ:
Ha a hegesztõanyagok nyomon követése elõírt, feltételezhetõ nem szükséges feljegyzést készíteni a jóváhagyott hegesztõanyagok különbözõ tételeinek a többsoros, több rétegû varratban, hegesztett kötésben való elhelyezkedésérõl akkor, ha ezeknek a hegesztõanyagoknak a tételeit a felhasználás elõtt a szállító dokumentációja felülvizsgálatával jóváhagyták.

 

1.3. EWF – Útmutató az EN ISO 3834-3 - alkalmazásához
Az EN ISO 3834-3 bármely speciális követelménye teljesíthetõ azzal, ha a vonatkozó megfelelõ szabványokat alkalmazzák (pl. a hegesztõk minõsítését az EN ISO 9606 szerint végzik el). Az EN ISO 3834-3–nek történõ teljes megfelelés (úgy, mint a 2. és 4. résznek is) úgy érhetõ el, ha vagy EN ISO 3834–5-ben levõ normatív vonatkozásokat alkalmazzák, vagy más szabványos elõírásokat, normatív dokumentumokat, olyanokat amelyek egyenértékû mûszaki feltételeket biztosítanak.
Az ISO 3834-6-ból a 6. pontot szerint kell eljárni.
A következo pontokban az ISO EN 3834-3 követelményei bevezetéséhez kiegészíto útmutatást található (hivatkozással az MSZ EN ISO 3834-3 -ban levo pontok sorrendjére).

 

1.3.1. A követelmények-; és mûszaki átvizsgálás (MSZ EN ISO 3834-3- ban 5. alpont)
Kiegészítõ információ:
Lásd MSZ EN ISO 3834 – 6-ban a 10.1. pontot)

 

1.3.2 Alvállalkozás ( lásd az MSZ EN ISO 3834-3-ben a 6.pontot)
Kiegészítõ információ:
Lásd MSZ EN ISO 3834 – 6 -ban a 10.2. pontot)
A gyártónak kell, hogy legyenek bizonyítékai alvállalkozója megfelelõségére, amely ki kell elégítse az MSZ EN ISO 3834 -ben a vonatkozó részeket, (vagy néhány követelményét, ha a teljes megfelelés nincs elõírva, nem követelmény).
Ez olyan dokumentáció lehet amely tartalmazza az alvállalkozók jegyzékét és ebben képességeik is rögzítettek, továbbá az alvállalkozóknál végzendõ audit audittervet, az audit-; és felügyeleti jelentést, amelyet vagy a gyártó maga hajtott végre, vagy az alvállalkozót (beszállítót) tanúsító harmadik fél.

 

1.3.3. Hegesztõszemélyzet (az MSZ EN ISO 3834-3–ben 7.3. pont)
Kiegészítõ információ:
Lásd MSZ EN ISO 3834 – 6 -ban a 10.2. pontot)
A hegesztési felelõs jóváhagyásánál a következõ járulékos kritériumokból egyet kell figyelembe venni:

 • az EWF Személytanúsítási Rendszere szerinti tanúsítványt (igazolványt, bizonyítványt, oklevelet), mint a CEWE, CEWT, CEWS és a CEWP, megfelelõnek kell tekinteni, abban az esetben, ha a személytanúsítási rendszer szerinti tanúsítvány megfelel a gyártó által elõállított termékek típusának,
 • az IIW/EWF szerinti a (I/EWE, I!EWT, I(EWS és I!EWP) hegesztõ személyzetre vonatkozó minõsítési útmutatókat megfelelõnek és alkalmasnak kell tekinteni feltéve, ha a birtokosának az éppen gyártott termék elõállítására vonatkozóan megfelelõ gyakorlata van,
 • ha nincs tanúsítvány vagy minõsítés, megfelelõ tudás, gyakorlat és kompetencia a hegesztési technológiára, az alapanyagra és ennek hegesztés alatti viselkedésére, vagy hegesztett szerkezetek tervezésére, méretezésére, valamint gyártására és ellenõrzésére, felügyeletére (beleértve a vonatkozó szabványok ismeretét) az éppen gyártott termék elõállítására vonatkozóan igazolható, bizonyítható.

 

1.3.4. Ellenõrzõ és vizsgálószemélyzet (lásd MSZ EN ISO 3834-3 – 8.1. pont)
Kiegészítõ információ:
Ha hegesztési felügyelõ(ke)t alkalmaznak, akkor annak/azoknak olyan minõsítéssel kell rendelkezni, ami megfelel az EWF, vagy IIW Európiai Hegesztési Felügyelõ Irányelvnek, vagy egyébként a gyártónak képesnek kell lennie arra, hogy igazolja, a felügyelõk megfelelõen kiképzettek és kompetensek a munka elvégzésére.
Bármelyik esetben az éppen gyártott termék elõállítására vonatkozóan (pl. a nemzeti képzési rendszeren belül) a kompetenciát igazolni kell.

 

1.3.5. Hegesztési és kapcsolódó tevékenységek (MSZ EN ISO 3834-3-ban a 10. pont).
Kiegészítõ információ:
Lásd MSZ EN ISO 3834 – 6 -ban a 9.1.4.2. és a 10.5. pontot.

 

1.3.6. Ellenõrzés és vizsgálat (MSZ EN ISO 3834-3-ban a 14. pont)
Kiegészítõ információ:
Bár az MSZ EN ISO 3834 különbséget tesz az ellenõrzés és a felügyelet között, azonban nem specifikálja a kritériumokat azoknak a szervezeteknek részére, amelyek ilyen tevékenységet végeznek. Az eredményeknek és vizsgálatoknak, amelyeket a gyártó, vagy alvállalkozója végez, mindenképpen objektíveknek kell lenniük és igazolniuk kell, hogy a folyamat ellenõrzése megfelelõés/vagy a vonatkozó követelményeket kielégíti.

 

1.3.7. A mérõ-; ellenõrzõ; és vizsgálóberendezések kalibrálása és érvényesítése (MSZ EN ISO 3834 – 16 pont)
Kiegészítõ információ, ha szükséges:
Lásd MSZ EN ISO 3834 – 6 -ban a 10.7. pontot.
A kalibrálásra és/vagy a validációra (érvényesítésre) vonatkozó általános szabály, hogy akkor írják elõ, vagy követelik meg, ha a hegesztett termék minõségét a paraméterek (mint pl. az áramerõsség, feszültség, hegesztési sebesség, elõmelegítési hõmérséklet, stb.) jelentõs mértékben befolyásolják, ezért szükséges ezek pontos és megismételt kiválasztása, beállítása.
Általános szabály, hogy kalibrálás és/vagy validálás többnyire az automatikus hegesztõ berendezésekhez hõmérõkhöz, roncsolásmentes vizsgálóeszközökhöz szükséges.

 

1.3.8. Azonosítás és nyomon követhetoség (MSZ EN ISO 3834-3-ben a 17. alpont)
Kiegészítõ információ:
Ha a hegesztõanyagok nyomon követése elõírt, feltételezhetõ nem szükséges feljegyzést készíteni a jóváhagyott hegesztõanyagok különbözõ tételeinek a többsoros, több rétegû varratban, hegesztett kötésben való elhelyezkedésérõl akkor, ha ezeknek a hegesztõanyagoknak a tételeit a felhasználás elõtt a szállító dokumentációja felülvizsgálatával jóváhagyták.


1.4. EWF – Útmutató az EN ISO 3834-4 - alkalmazásához
Az EN ISO 3834-4 bármely speciális követelménye teljesíthetõ azzal, ha a vonatkozó megfelelõ szabványokat alkalmazzák (pl. a hegesztõk minõsítését az EN ISO 9606 szerint végzik el). Az EN ISO 3834–4. résznek történõ teljes megfelelés (úgy, mint a 2. és 3. résznek is) úgy érhetõ el, ha vagy EN ISO 3834–5-ben levõ normatív vonatkozásokat alkalmazzák, vagy más szabványos elõírásokat, normatív dokumentumokat, olyanokat amelyek egyenértékû mûszaki feltételeket biztosítanak.
Az ISO 3834-6-ból a 6. pont szerint kell eljárni.
A következõ pontokban az ISO EN 3834-4 követelményei bevezetéséhez kiegészítõ útmutatás található (hivatkozással az MSZ EN ISO 3834-4 -ban levõ pontok sorrendjére).

 

1.4.1. A követelmények-; és muszaki átvizsgálás (MSZ EN ISO 3834 - 4- ban 5. pont)
Kiegészítõ információ:
Lásd MSZ EN ISO 3834–6-ban a 10.1. pontot.

 

1.4.2 Alvállalkozás ( lásd az MSZ EN ISO 3834- 4-ben a 6.pontot)
Kiegészítõ információ:
Lásd MSZ EN ISO 3834– 6-ban a 10.2. pontot.
A gyártónak kell, hogy legyenek bizonyítékai alvállalkozója megfelelõségére, amely ki kell elégítse az MSZ EN ISO 3834-ben a vonatkozó részeket, (vagy néhány követelményét, ha a teljes megfelelés nincs elõírva, nem követelmény).
Ez olyan dokumentáció lehet amely tartalmazza az alvállalkozók jegyzékét és ebben képességeik is rögzítettek, továbbá az alvállalkozóknál végzendõ audit audittervet, az audit-; és felügyeleti jelentést, amelyet vagy a gyártó maga hajtott végre, vagy az alvállalkozót (beszállítót) tanúsító harmadik fél.

 

1.4.3. Ellenõrzés és vizsgálat (lásd MSZ EN ISO 3834-3 – 14. pont)
Kiegészítõ információ:
Bár az MSZ EN ISO 3834 különbséget tesz az ellenõrzés és a felügyelet között, azonban nem specifikálja a kritériumokat azoknak a szervezeteknek részére, amelyek ilyen tevékenységet végeznek. Az eredményeknek és vizsgálatoknak, amelyeket a gyártó, vagy alvállalkozója végez, mindenképpen objektíveknek kell lenniük és igazolniuk kell, hogy a folyamat ellenõrzése megfelelõ és/vagy a vonatkozó követelményeket kielégíti.

 


B2) Acél- és alumínium szerkezetek gyártását érinto termék kiegészítések

1. Bevezetés és használat
Az EWF EN ISO 3834 Tanúsítási Rendszer keretében a jelen Kiegészítés az épületek építésénél és bármely egyéb mélyépítési munkáknál használt acél- és alumínium szerkezetek gyártását érinti. Készítésekor a fõbb európai gyártók és vevõik által már egymással megosztott legjobb gyakorlati gyártási eljárások nyilvánosságra hozása volt a cél.
Noha ez a Kiegészítés általában az acél- és alumínium szerkezetekre utal, az ismertetett kiegészítõ elõírások fõképpen az európai gyártási rendszerre, azaz a 89/106/CEE számú Építési Termék Irányelvre, a CPD-re és az azt alátámasztó egyik fontos termékszabványra (prEN 1090: Acél- és alumínium szerkezetek kivitelezése) koncentrálnak.
Ez a Kiegészítés mind a gyártási folyamatirányításban (a kiegészítõ elõírások teljesítése segíti a gyártót a vonatkozó CPD kötelezõ elõírásainak betartásában), mind a gyártók értékelésénél felhasználható ezen a specifikus alkalmazási területen.
Az Építési Termék Irányelv (89/106/EEC- CPD) esetében egy kedvezõ szempont, hogy megköveteli a megfelelõségi felmérés eljárásrendjét (2+ eljárás a "Szerkezeti Fém Építõ-elemek" termékre). Egy ilyen eljárás megköveteli a gyártónál a gyártásellenõrzésnek egy Bejegyzett Testület általi olyan tanúsítását, amely az alkalmazott specifikus gyártási eljárásra koncentrál. Egy ilyen felmérés, az összes hegesztési és kapcsolt technológiák vonatkozásában kényelmesen lebonyolítható, ha utalunk az EWF EN ISO 3834 Tanúsítási Rendszerre.
A Kiegészítésen belül, a javasolt kiegészítõ elõírások lehetõvé teszik a gyártók részére, hogy megtartsák a saját mûszaki gyakorlatuknak a nagyobb részét, miközben termékeiknél egy általánosan elismert minoségi szintet sikerül elérniük.
A kiegészítõ elõírások megfelelõ meghatározása érdekében négy "kivitelezési osztályt" vettünk számításba a gyártóknál, az osztályba sorolás fõként a szerkezeti alkatrészek biztonsági jelentõségén alapszik; minél nagyobb a biztonsági jelentõségük, annál átfogóbbak a követelmények (részletekért lásd a EN 1090 1. és 2. részeit).
A kivitelezési osztályoknak megfelelõen, az EN ISO 3834 alábbi részei érvényesek:
- EXC1: 4. rész, "Elemi minõségi elõírások"
- EXC2: 3. rész, "Szabványos minõségi elõírások"
- EXC3 és EXC4: 2. rész, "Átfogó minõségi elõírások".
A dokumentum könnyebb érthetõsége érdekében az alábbi bekezdésekben csak az EN ISO 3834-2-re való hivatkozás javasolt; bármely esetben a kiegészítõ elõírások értelem szerint érvényesnek tekinthetõk a 3. és 4. részekre is.

 

2. Kiegészítõ elõírások
Az e Kiegészítésben foglalt elõírásokat az EN ISO 3834-ben és a vonatkozó értelmezõ EWF MCS dokumentumban (pl. az EWF 636-ban) foglaltak integrált részének kell tekinteni.

 

2.1 Hegesztõ személyzet (lásd: EN ISO 3834-2, 7. cikkely)
2.1.1 Hegesztõk és hegesztõgép kezelõk (lásd: EN ISO 3834-2, 7.2. cikkely)

A hegesztõknek és a hegesztõgép kezelõknek megfelelõ minõsítéssel kell rendelkezniük: ez kötelezõen vonatkozik a mûhelyi és az építéshelyi hegesztõkre is, és bele kell érteni az ideiglenes toldalékokat hegesztõ kezelõket és a tûzõ hegesztéseket végzõket is.
Zárt szelvényekbõl áttört épületszerkezeteket kivitelezõ hegesztõket egyoldalú hegesztési teszteléssel kell minõsíteni, amelyet egy elágazó csatlakozáson végeznek el (lásd: EN 1090-2, 7.4.2. cikkely).

 

2.1.2 Hegesztési koordináció (lásd: EN ISO 3834-2, 7.3 cikkely)
A hegesztési koordinációs személyzetnek rendelkeznie kell az EN ISO 14731 szerinti mûszaki ismeretekkel, a kivitelezési osztálytól és a gyártási eljárásban felhasznált acél minõségétõl függõ szinten (átfogó-, szabványos- vagy alapszint).
Acél szerkezetek esetében a EN 1090-2, 7.4.3. cikkelyére, alumínium szerkezeteknél pedig a EN 1090-3, 7.4.4. cikkelyére kell utalni.

 

2.2 A Hegesztési Eljárási Specifikáció minosítése (lásd: EN ISO 3834-2, 10.3. cikkely)
2.2.1 Acélszerkezet

A hegesztési eljárási specifikációt a EN 1090-2, 7.4.1. cikkelyének elõírásai szerint, a vonatkozó szabványoknak megfelelõen kell minõsíteni.
Ha egy hegesztési eljárási specifikáció egy hegesztett próbadarab alapján került minõsítésre (pl. az EN ISO 15614-1 szerint), akkor a EN 1090-2, 7.4.1.2. cikkelyében foglalt további elõírások is alkalmazandók.
Bármely hegesztési eljárási specifikáció minõsítése idõben korlátozott érvényességû: itt a EN 1090-2, 7.4.1.4. cikkelyében foglaltak alkalmazandók.

 

2.2.2 Alumínium szerkezet
A hegesztési eljárási specifikációt a EN 1090-2, 7.4.1. cikkelyének elõírásai szerint, a vonatkozó szabványoknak megfelelõen kell minõsíteni.
Ha egy hegesztési eljárási specifikáció egy hegesztett próbadarab alapján került minõsítésre (pl. az EN ISO 15614-2 szerint), akkor a EN 1090-3, 7.4.1. cikkelyében foglalt további elõírások is alkalmazandók.
Bármely hegesztési eljárási specifikáció minõsítése idõben korlátozott érvényességû: itt a EN 1090-2, 7.4.2. cikkelyében foglaltak alkalmazandók.

 

2.3 Hegesztési fogyóanyagok ((lásd: EN ISO 3834-2, 11. cikkely)
A hegesztési eljárási specifikációban megemlítendõ hegesztési fogyóanyagokat a gyártó úgy választja meg, hogy teljesüljenek az összes tervezési, gyártási és szervizelési feltételek; különösen a varratfém alkalmasságát kell értékelni az alapfémmel való kombinációban, utalva az acélszerkezet teljes élettartama során esetlegesen felmerülõ lehetséges törési mechanizmusra és kifáradási illetve korróziós jelenségekre.
Atmoszferikus korróziónak kitett körülmények között mûködõ hegesztett kötéseket olyan töltõfémmel kell elkészíteni, amelynek a kémiai összetétele hasonló az alapfémekéhez (amelyek rendszerint tartalmaznak bizonyos, az atmoszferikus korróziónak ellenálló elemeket, pl. krómot, nikkelt stb.), amelyeknek egy része egyetlen hegesztési rétegbol épül fel.
A szállítási feltételeknek összhangban kell lenniük az EN ISO 13479–1 szabvánnyal.
A hegesztési fogyóanyagok kondicionálását, tárolását és kezelését a hegesztéses gyártó által kiadott írásbeli eljárásrendben kell szabályozni, mely összhangban van a hegesztési fogyóanyagok készítõjének elõírásaival, és amelyet a hegesztési eljárási specifikációban is idézni kell.
A gyártó köteles ellenõrizni, hogy a hegesztési fogyóanyagok megfelelnek-e az alkalmazandó elõírásoknak, és köteles az ilyen megfelelést igazoló dokumentumokat bekérni a fogyóanyagok készítõjétõl.
A gyártó köteles mindegyik acélszerkezet mûszaki dokumentációjába beilleszteni a hozzájuk felhasznált hegesztési fogyóanyagokat azonosító dokumentumokat.

 

2.4 Hegesztés utáni hõkezelés (lásd: EN ISO 3834-2, 13. cikkely)
Noha a hegesztett acélszerkezeteket rendszerint nem vetik alá semmiféle hegesztés utáni hõkezelésnek, idõnként egyes specifikus alkatrészeknek, szerkezeti komplexitásuk vagy különleges üzemeltetési körülményeik miatt, a kivitelezés során vagy az után, szükségük lehet hõkezelésre.
Amikor szükségeltetik, akkor a hegesztés utáni hõkezelést (PWHT) olyan írásbeli eljárásrend szerint kell elvégezni, amely leírja és meghatározza az eljárásra magára nézve kritikusnak tartott paramétereket. A hõkezelés fajtája (kemencében végzett vagy helyszíni), a felfûtési sebesség, a hõntartási hõmérséklet és idõ, a lehûtési sebesség (és az ezekhez tartozó szórási tartomány) mellett a következõ feltételeket is megfelelõen meg kell határozni:

 • a felfûtési módot (gáz-, ellenállás-, indukciós stb.);
 • a munkadarabon elhelyezendõ hõelemek típusa és helye;
 • a hõelemek a munkadarabon való rögzítésének a módja;
 • a hõelemek elhelyezkedése a kemencében;
 • a hõelemek által mutatott legnagyobb megengedett hõmérséklet különbség a felfûtés, a hõntartás és a lehûtés során;
 • a mûszaki személyzet képesítése.

Az írásbeli eljárásrendnek ki kell térnie a megteendõ elõvigyázatossági intézkedésekre, amikor a hõkezelés az alábbiakkal kapcsolatos:

 • különleges feltételek, például a szerkezet komplexitása, akadályozott volta, merevsége, általános méretei, átfedés korábban hõkezelt területekkel stb.;
 • nagyon hosszú idõtartamú hõkezelés (több tíz óra);
 • ismételt hõkezelés.

A hõkezelésre használt berendezésnek rendeltetésszerûnek kell lennie, amely lehetõvé teszi a megfelelõ pontosságú és egységes hõmérséklet-szabályozást.
A hegesztés utáni hõkezelésrõl a gyártó köteles nyilvántartást vezetni.

 

2.5 Ellenõrzés és kipróbálás (lásd: EN ISO 3834-2, 14. cikkely)
2.5.1 Elõmelegítés

Mikor tûzõvarratokat kell készíteni, a nagyon lokalizált termikus beavatkozás miatt, az alkalmazandó elõmelegítési hõmérséklet 25°C-kal kell, hogy magasabb legyen, mint az adott kötésre elõirányzott hõmérséklet.

 

2.5.2 Hegesztés lyuk és rés belsejében
Az ilyenfajta hegesztés kényes volta miatt, az objektív kivitelezés nehézségére tekintettel, ki kell dolgozni egy írásbeli eljárásrendet, amely meghatározza a varrat alakját és méretét, a hegesztési eljárást és a vonatkozó módszereket, az elõirányzott NDT vizsgálatot.

 

2.6 Anyag azonosítás és nyomonkövethetoség (lásd: EN ISO 3834-2, 17. cikkely)
Szükség esetén a acélszerkezet gyártójának meg kell szerveznie és fenn kell tartania egy azonosítási és nyomon követési rendszert a nehéz statikus és dinamikus terheléseknek kitett anyagokra és az azokhoz hegesztett anyagokra. Ez magában foglalja a hegesztési fogyóanyagokat is.
Az összes anyagot, illetve a hozzájuk hegesztendõket is, a vonatkozó tanúsítványokkal együtt, beérkezéskor ellenõrizni kell, legalább az alábbiak vonatkozásában:

 1. a vonatkozó anyag-specifikáció szerint megkövetelt összes jelölés megléte, illetve a tényleges jelölések nyomon követhetõsége az anyag-specifikáción feltüntetettek szerint.
 2. az összes megkövetelt tulajdonságot mutassa a vonatkozó anyag-specifikáció, az eredmények pedig feleljenek meg a vonatkozó elõírásoknak.

Az anyagok nyomon követhetõsége az eredeti azonosító jelölésekig az alábbi útvonal(ak) szerint történjen:

 1. az eredeti azonosítási jelölések átvitele egy olyan helyre, ahol ezek a jelölések az elkészült berendezésen is láthatók lesznek;
 2. egy kódolt jelölés révén történõ azonosítás, amely nyomon követhetõ az eredetileg megkövetelt jelölésig;
 3. az azonosítási jelölések feljegyzése anyagjegyzékek vagy a tényleges kivitelezést tükrözõ vázlatok felhasználásával, melyek biztosítják minden egyes anyagdarab azonosíthatóságát a gyártási folyamat során és az elkészült berendezésben.
 4. a hegesztési fogyóanyagok tételszámainak nyilvántartása.
Azoknál az anyagoknál, amelyekbe nem lehet bélyeget ütni, vagy amelyek nem lesznek láthatók a berendezés elkészülte után, vagy apró, többes számban használt alkatrészek esetében a gyártó muködtethet egy dokumentált rendszert, amely biztosítja az összes alkatrész nyomon követhetõségét az elkészült berendezésben.


B3. rész: Nyomástartó berendezések gyártását érinto termék kiegészítések

1. Bevezetés és használat
Az EWF EN ISO 3834 Tanúsítási Rendszer keretében ez a Kiegészítés a nyomástartó berendezések gyártására vonatkozik. Készítésekor a fõbb európai gyártók és vevõik által már egymással megosztott legjobb gyakorlati gyártási eljárások nyilvánosságra hozása volt a cél.
Noha ez a Kiegészítés általában a nyomástartó berendezésekre utal, az ismertetett kiegészítõ elõírások fõképpen az európai gyártási rendszerre, azaz a 97/23/EC számú Nyomástartó Berendezések Irányelvre, a PED-re és az azt alátámasztó vonatkozó termékszabványokra koncentrálnak, éspedig az alábbiakra:

 • EN 13445: Tüzelés nélküli nyomástartó edények;
 • EN 13480: Fémes ipari csõvezetékek;
 • EN 12952: Vízcsöves kazánok és kiegészítõ szerelvényeik;
 • EN 12953: Hengerköpenyes kazánok.

Ez a kiegészítés mind a gyártási folyamatirányításban (a kiegészítõ elõírások teljesítése segíti a gyártót a vonatkozó PED kötelezõ elõírásainak betartásában), mind a gyártók értékelésénél felhasználható ezen a specifikus alkalmazási területen.
A Nyomástartó Berendezések Irányelv (97/23/EC - PED) esetében egy kedvezõ szempont az, ami érinti a megfelelõség-értékelés azon eljárásrendjeit (a PED moduljait), amelyek a gyártási folyamatirányításra hivatkoznak.
Ebben az összefüggésben, ahhoz, hogy garantálni lehessen a nyomástartó berendezések a PED elõírásoknak való megfelelõségét, a gyártónak olyan gyártásirányítási rendszert kell alkalmaznia, amely az alábbiakra koncentrál:

 • a termelés minõségére (D és D1 modul);
 • a termék minõségére (E és E1 modul);
 • a teljes gyártási minõségre (H és H1 modul).

A gyártó köteles kiszolgáltatni az építés alatt álló nyomástartó berendezésekre vonatkozó minden mûszaki információt és a specifikus minõségirányítási rendszerre vonatkozó összes dokumentációt, azaz, ha alkalmazható a hivatkozási modulra, akkor az alábbiak megfelelõ leírását:

 • a specifikus gyártási folyamat, az összes fontos mûveleti eljárás és azok tervezett sorrendje (a termék elkészítése elõtt, alatt és után);
 • a minõséggel kapcsolatos dokumentáció (pl. az anyagjóváhagyások, mûködési eljárások, mûködtetõ személyzet, kalibrálási és hitelesítési feljegyzések, felülvizsgálati jelentések stb.);
 • az irányítási rendszer hatékonyságának ellenõrzésére elõirányzott intézkedések.

Ilyen modulokkal kényelmesen elérhetõ az összes hegesztési és kapcsolódó technológiának egy Bejegyzett Testület általi értékelése, utalva az EWF EN ISO 3834 Tanúsítási Rendszerre.
A Kiegészítésen belül, a javasolt kiegészítõ elõírások lehetõvé teszik a gyártók részére, hogy megtartsák a saját mûszaki gyakorlatuknak a nagyobb részét, miközben termékeiknél egy általánosan elismert minõségi szintet sikerül elérniük.
Elismerten nagy fontosságú a személyzet szakértelme, ami az ismeretekbõl és a tapasztalatból adódik össze. Kialakult az a meggyõzõdés, hogy semmiféle irányítási rendszer nem lehet sikeres a gyártásban, ha az nem párosul a megfelelõ, specifikus mûszaki hozzáértéssel. Ennek megfelelõen, a Hegesztési koordinátor (felelos) az az igazi "kulcs-elem", amely körül a hegesztéses gyártási folyamat forog.
A dokumentum könnyebb érthetõsége érdekében az alábbi bekezdésekben csak az EN ISO 3834-2-re való hivatkozás javasolt; bármely esetben a kiegészítõ elõírások értelem szerint érvényesnek tekinthetõk a 3. és 4. részekre is.

 

2. Kiegészítõ elõírások
Az e Kiegészítésben foglalt eloírásokat az EN ISO 3834-ben és a vonatkozó értelmezo EWF MCS dokumentumban (pl. az EWF 636-ban) foglaltak integrált részének kell te-kinteni. Az alábbiakban csak azokat a termékszabványokat említjük meg, amelyek az EN ISO 3834 specifikus tételei miatt kiegészíto elõírásokat igényelnek.

 

2.1 Hegesztõ személyzet (lásd: EN ISO 3834-2, 7. cikkely)
2.1.1 Hegesztõk és hegesztõgép kezelõk (lásd: EN ISO 3834-2, 7.2. cikkely)

Tüzelés nélküli nyomástartó edények esetében (lásd: EN 13445-4)
Bármilyen, nem a gyártó alkalmazásában álló hegesztõk is foglalkoztathatók, feltéve, hogy õk a gyártó teljes körû mûszaki ellenõrzése alatt állnak és a gyártó elõírásai szerint dolgoznak.
Vízcsöves kazánok és kiegészítõ szerelvényeik esetében (lásd: EN 12952, 8.3.2. cikkely és EN 12952-6, 2. cikkely és "A" melléklet)
A hegesztõk és a hegesztõgép kezelõk jóváhagyását az EN 287-1 (9606-1), illetve az EN 14732, 4.2.1. és 4.2.2. szerint kell végezni (lásd:EN 12952,-6, 7. cikkely).
Azoknak a hegesztõknek a jóváhagyását, akik eltérõ fémmel bélelt csövek tompahegesztését végzik, megfelelõen az EN 287-1 (9606-1), illetve az EN 14732, 4.2.1. 4.2.2. szerint kell végezni. Ezen túlmenõen, a csõ gyártója által ajánlott bármilyen különleges követel-ményt is mérlegelni kell. A jóváhagyáskor ugyanolyan elõírásoknak megfelelõ bélelt csövet kell hegeszteni, mint amilyent a kazánhoz használnak.
Amikor egy hegesztõ vagy hegesztõgép kezelõ tompahegesztésre való jóváhagyása az EN 287-1 (9606-1) vagy, megfelelõen, az EN 14732, 4.2.1 és 4.2.2. szerint történik, akkor az elágazások, csocsonkok és toldatok hegesztéséhez semmilyen kiegészíto jóváhagyás nem szükséges, feltéve, hogy a hegesztési mûveletek abban a tartományban maradnak, amelyre a hegesztõ illetve a hegesztõgép kezelõ EN 287-1 (9606-1) vagy, megfelelõen, az EN 14732, 4.2.1 és 4.2.2. szerinti jóváhagyása megtörtént.
Hengerköpenyes kazánok esetében (lásd: EN 12953-4)
A II., III. és IV. kategóriájú kazánoknál minden hegesztõhöz és hegesztõgép kezelõhöz jóváhagyás szükséges. Az I. kategóriájú kazánoknál a jóváhagyás nem kötelezõ.

 

2.2 Hegesztés és kapcsolt tevékenységek (lásd: EN ISO 3834-2, 10. cikkely)
2.2.1 A hegesztési eljárási specifikációk minõsítése (WPQR)

Tüzelés nélküli nyomástartó edények esetében (lásd: EN 13455-4, 7.3 cikkely)
Nyomástartó edények nyomástartó varratainál ezt úgy kell megvalósítani, hogy a hegesztési eljárás jóváhagyási tesztet az EN ISO 15614 szerint kell elvégezni, vagy pedig az EN ISO 15613 szerinti, gyártást megelõzõ tesztet kell lefolytatni.
Az EN ISO 15614 elõírásain túlmenõen, az alábbi tesztek is elvégzendõk:

 1. A próbalemezeknél, 20 mm vagy annál nagyobb vastagságú tompa kötések esetében egy hosszanti varrat húzási vizsgálatot kell elvégezni egy minimálisan 6 mm-es vagy ennél vastagabb próbatesten, az EN 876:1995 szerint, ahol a Ret, Rm és A5 mutatószámok meg kell feleljenek az alapanyagra vonatkozó elõírásoknak és egyéb fontos, a tervezésnél számításba vett értékeknek (pl. ausztenites töltõfém 9% nikkel-tartalmú acélban).
  Ahol a tervezett hõmérséklet magasabb, mint 300°C, a tesztelést a tervezett hõmérsékleten kell lefolytatni.
  Külön figyelmet kell fordítani az olyan esetekre, amikor a varrat mechanikai tulajdonságai gyengébbek, mint az alapanyagé, pl. 9% nikkeltartalmú acél ausztenites töltõfémmel való hegesztésekor.
 2. egy mikrovizsgálatot kell végezni a 8.2 és a 10 csoportba tartozó anyagoknál az EN 13445, A.1.1-1. táblázatának megfelelõen:
  • 8.2 csoport, varrat elõírás: a mikrovizsgálat megfelelõ mikroszerkezetet kell, hogy mutasson.
   szórványosan elfogadhatók elszigetelt, 1,5 mm hosszú mikrorepedések, de ezekrõl be kell számolni.
  • 10 csoport, varrat elõírás: a mikrovizsgálat megfelelõ mikroszerkezetet kell, hogy mutasson.
  • a melegtõl érintett zónában (HAZ) a ferrit tartalom legalább 30%, maximum 70% kell, hogy legyen. A magas hõmérsékletû zónában, a fúziós vonaltól kb. két szemcsenagyságnyi távolságban a ferrit tartalom maximum 85 % lehet. Amikor a felhasznált hegesztési fogyóanyag ausztenites-ferrites, illeszkedõ típusú, a varratfém ferrit tartalma ugyancsak 30 – 70% közötti kell legyen. A ferrit tartalmat metallográfiai módszerekkel kell mérni. Amikor a felhasznált hegesztési fogyóanyag nem illeszkedõ (azaz ausztenites) típusú, akkor a varratfém ferrit tartalmára vonatkozó elõírás nem érvénye.
 3. Ütõvizsgálat: a vizsgálati és átvételi kritériumok feleljenek meg az EN ISO 15614 szabványnak, ezen túlmenõen, az EN 13445-2, "B" melléklete szerinti ütõvizsgálati elõírások is érvényesek.

Nyomástartó edényeken készített, nem nyomástartó varratok, például tálcagyûrûk, tartólábak stb. esetében elfogadhatók lehetnek az olyan hegesztési eljárási specifikációk, melyek elõírják az EN ISO 15611 és EN ISO 15612 szerint végzett hegesztési eljárás jóváhagyási nyilvántartást.
Csõvezeték rendszer esetében (lásd: EN 13480-4, 9.3. cikkely)
A szándék szerinti hegesztési eljárás megfelelõségét a hegesztési eljárási jóváhagyásnak megfelelõen az alábbiak szerint kell ellenõrizni.
Csõvezeték II. és A hegesztési eljárásrendeket az EN ISO 15614 és az EN ISO III. osztály 15613 szerint egy külsõ félnek kell jóváhagynia.
Csõvezeték I. osztály A nyomástartó köpenynél a hegesztési eljárásrendet a vonatkozó EN ISO 15614 és az EN ISO 15613 szerint kell jóváhagyni, hacsak a tervezés nem írja elõ az EN ISO 15612 és az EN ISO 15611 érvényességét.
Csõvezeték 0 osztály A nyomástartó köpenyben a hegesztési eljárásrendet az EN ISO 15614, EN ISO 15613, EN ISO 15612 és az EN ISO 15611 szerint kell jóváhagyni.
A nem nyomástartó részek hegesztési eljárásrendjét az EN ISO 15610 szerint kell jóváhagyni.
Vízcsöves kazánok és kiegészítõ szerelvények esetén (lásd: EN 12952-5)
Az ömlesztõ hegesztési eljárási specifikáció jóváhagyását az EN ISO 15614 és EN ISO 15613 szerint kell végezni.
Eltérõ fémmel bélelt csövek tompahegesztési eljárásrendje feleljen meg az EN ISO 15613 követelményeinek. Ezen túlmenõen, a csõ gyártója által ajánlott bármilyen különleges követelményt is mérlegelni kell. Az eljárásrendek minõsítésekor ugyanolyan elõírásoknak megfelelõ bélelt csövet kell használni, mint amilyent a kazánhoz használnak.
Az EN 12952-6, 6. cikkelyében foglalt kiegészítõ elõírások is érvényesek.
Hengerköpenyes kazánok esetén (lásd: EN 12953-4)
A II., III. és IV. kategóriájú kazánoknál az összes hegesztési eljárásrendet az EN 15614 szerint kell jóváhagyni. Az I. kategóriájú kazánoknál jóváhagyás nem szükséges.

 

2.3 Hegesztési fogyóanyagok ((lásd: EN ISO 3834-2, 11. cikkely)
A hegesztési eljárási specifikációban megemlítendõ hegesztési fogyóanyagokat a gyártó úgy választja meg, hogy teljesüljenek az összes tervezési, gyártási és szervizelési feltételek; különösen a varratfém alkalmasságát kell értékelni az alapfémmel való kombinációban, utalva a nyomástartó alkatrész teljes élettartama során esetlegesen felmerülõ lehetséges törési mechanizmusra, kúszási és kifáradási illetve korróziós jelenségekre.
Különösen a kúszási módban mûködõ hegesztett kötések a metallurgiai, húzási és geometriai szempontból folyamatossági hiány által érintett zónák. Ennek következményeként a hegesztett kötések kúszási szilárdsága rendszerint lecsökken a kapcsolódó alapféméhez képest. Még nagyobb lesz a csökkenés, ha eltérõek (nem illeszkednek egymáshoz) az alapfém és a töltõfém kúszási jellemzõi, illetve ha az alkalmazott hegesztési eljárásrend következtében a hõáltal érintett zónában metallográfiai elváltozások lépnek föl. A hegesztett kötéseknél a kúszási szilárdságot csökkentõ paraméterek (amelyek rendszerint a 0,5–1 közötti tartományba esnek), általában nagyobb jelentõséggel bírnak a tervezés során, és a szakirodalmi és/vagy tapasztalati adatokon alapuló egyéb megfontolások kell, hogy megalapozzák a kiválasztandó eljárást.
A hegesztési fogyóanyagok kondicionálását, tárolását és kezelését a hegesztéses gyártó által kiadott írásbeli eljárásrendben kell szabályozni, mely összhangban van a hegesztési fogyóanyagok készítõjének elõírásaival, és amelyet a hegesztési eljárási specifikációban is idézni kell.
A gyártó köteles ellenõrizni, hogy a hegesztési fogyóanyagok megfelelnek-e az alkalmazandó elõírásoknak, és köteles az ilyen megfelelést igazoló dokumentumokat bekérni a fogyóanyagok készítõjétõl.
A gyártó köteles mindegyik nyomástartó alkatrész mûszaki dokumentációjába beilleszteni a hozzájuk felhasznált hegesztési fogyóanyagokat azonosító dokumentumokat.

 

2.4 Hegesztés utáni hõkezelés (lásd: EN ISO 3834-2, 13. cikkely)
A hegesztés utáni hõkezelést (PWHT) olyan írásbeli eljárásrend szerint kell elvégezni, amely leírja és meghatározza az eljárásra magára nézve kritikusnak tartott paramétereket.
Ahol alkalmazható, a hõkezelés fajtája (kemencében végzett, helyszíni vagy forró levegõs), a felfûtési sebesség, a hõntartási hõmérséklet és idõ, a lehûtési sebesség (és az ezekhez tartozó szórási tartomány) mellett a következõ feltételeket is megfelelõen meg kell határozni:

 • a felfûtési módot (gáz-, ellenállás-, indukciós stb.);
 • a munkadarabon elhelyezendõ hõelemek típusa és helye;
 • a hõelemek a munkadarabon való rögzítésének a módja;
 • a hõelemek elhelyezkedése a kemencében;
 • a hõelemek által mutatott legnagyobb megengedett hõmérséklet különbség a felfûtés, a hõntartás és a lehûtés során;
 • a mûszaki személyzet képesítése.

Az írásbeli eljárásrendnek ki kell térnie a megteendõ elõvigyázatossági intézkedésekre, amikor a hõkezelés az alábbiakkal kapcsolatos:

 • burkoló anyagok;
 • eltérõ magas hõmérsékletû jellemzõkkel rendelkezõ anyagok;
 • különleges feltételek, például az akadályozottság, a merevség, az általános méretek, átfedés korábban hõkezelt területekkel stb.;
 • nagyon hosszú idõtartamú hõkezelés (több tíz óra);
 • ismételt hõkezelés.

A hegesztés utáni hõkezelés esetleg akkor is elvégzendõ, ha a hegesztett vastagságok kisebbek, mint a hivatkozási termékszabványban megjelölt minimum érték, és ilyen helyzet az, amikor az üzemeltetés során olyan specifikus jelenségek léphetnek föl, amelyek jelentõs szintû feszültségkeltõ hatással járnak (például feszültségkorrózió, hidrogén okozta korrózió stb.).
A hõkezelésre használt berendezésnek rendeltetésszerûnek kell lennie, amely lehetõvé teszi a nyomástartó alkatrészek megfelelõ pontosságú és egységes homérséklet-szabályozását, különösen a csekély megengedhetõ hõmérséklet-tartományú anyagok esetében.
A hegesztés utáni hõkezelésrõl a gyártó köteles nyilvántartást vezetni. A CEN Beszámoló (CR) ISO 17663 hasznos információkkal szolgál a minõségellenõrzéssel és a hegesztés utáni hõkezeléssel kapcsolatban.

 

2.5 Anyag azonosítás és nyomon követhetõség (lásd: EN ISO 3834-2, 17. cikkely)
Szükség esetén a acélszerkezet gyártójának meg kell szerveznie és fenn kell tartania egy azonosítási és nyomon követési rendszert a nyomás által feszültségnek kitett anyagokra és az azokhoz hegesztett anyagokra. Ez magában foglalja a felhasznált hegesztési fogyóanyagokat is.
Az összes nyomástartó anyagot, illetve a hozzájuk hegesztendõket is, a vonatkozó tanúsítványokkal együtt, beérkezéskor ellenõrizni kell, legalább az alábbiak vonatkozásában:

 1. a vonatkozó anyag-specifikáció szerint megkövetelt összes jelölés megléte, illetve a tényleges jelölések nyomon követhetõsége az anyag-specifikáción feltüntetettek szerint.
 2. az összes megkövetelt tulajdonságot mutassa a vonatkozó anyag-specifikáció, az eredmények pedig feleljenek meg a vonatkozó elõírásoknak.

Az anyagok nyomon követhetõsége az eredeti azonosító jelölésekig az alábbi útvonal(ak) szerint történjen:

 1. az eredeti azonosítási jelölések átvitele egy olyan helyre, ahol ezek a jelölések az elkészült berendezésen is láthatók lesznek;
 2. egy kódolt jelölés révén történõ azonosítás, amely nyomon követhetõ az eredetileg megkövetelt jelölésig;
 3. az azonosítási jelölések feljegyzése anyagjegyzékek vagy a tényleges kivitelezést tükrözõ vázlatok felhasználásával, melyek biztosítják minden egyes anyagdarab azonosíthatóságát a gyártási folyamat során és az elkészült berendezésben.
 4. a hegesztési fogyóanyagok tételszámainak nyilvántartása.

Azoknál az anyagoknál, amelyekbe nem lehet bélyeget ütni, vagy amelyek nem lesznek láthatók a berendezés elkészülte után, vagy apró, többes számban használt alkatrészek esetében a gyártó muködtethet egy dokumentált rendszert, amely biztosítja az összes alkatrész nyomon követhetõségét az elkészült berendezésben.


B4) rész: Vasúti jármûvek és alkatrészek gyártását érintõ kiegészítések

1. Bevezetés és használat
Az EWF EN ISO 3834 Tanúsítási Rendszer keretében a jelen Kiegészítés a vasúti jármûvek és alkatrészek gyártását érinti. Készítésekor a fõbb európai gyártók és vevõik által már egymással megosztott legjobb gyakorlati gyártási eljárások nyilvánosságra hozása volt a cél, alapjául pedig a prEN 15085 "Vasúti alkalmazások – vasúti jármûvek és alkatrészek hegesztése" c. anyag szolgált.
Ezen a Kiegészítésen belül, a javasolt kiegészítõ elõírások lehetõvé teszik a gyártók részére, hogy megtartsák a saját mûszaki gyakorlatuknak a nagyobb részét, miközben termékeiknél egy általánosan elismert minõségi szintet sikerül elérniük.
Ez a Kiegészítés hivatkozási dokumentumként használható mind a gyártási folyamat-irányításban, mind a gyártók értékelésénél ezen a specifikus alkalmazási területen.
A kiegészítõ elõírások megfelelõ meghatározása érdekében négy "kivitelezési osztályt" vettünk számításba a vasúti jármû- és alkatrészgyártóknál, mely osztályba sorolás fõként, de nem csak a termékek biztonsági jelentõségén alapszik; minél nagyobb a biztonsági jelentõségük, annál átfogóbbak a követelmények.
Az 1. táblázat utalásokat nyújt a szintek azonosításához, és kereszthivatkozásokat ad meg az EN ISO 3834 kívánt részéhez, amelynek meg kell felelni (részletesen lásd a prEN 15085-2, 4. cikkelyét és "A" mellékletét).
1. SZINT 2. SZINT 3. SZINT 4. SZINT
Új vasúti jármûvek és tartozék alkatrészek építése, átalakítás és javítás magas biztonsággal. Új vasúti jármû-alkatrészek gyártása, közepes biztonsággal Új vasúti jármû-alkatrészek gyártása, alacsony biztonsággal. Vasúti jármûvek és tartozék alkatrészek tervezése és/vagy összeszerelése magas, közepes és alacsony biztonsággal, amikor a hegesztési tevékenységet alvállalkozó végzi.
EN ISO 3834-2 EN ISO 3834-3 EN ISO 3834-4 A termék biztonsági jelentõségének megfelelõen (lásd az 1, 2, 3 szinteket)
1. táblázat – Gyártói szint
A dokumentum könnyebb érthetõsége érdekében az alábbi bekezdésekben csak az EN ISO 3834-2-re való hivatkozás javasolt; bármely esetben a kiegészítõ elõírások értelem szerint érvényesnek tekinthetõk a 3. és 4. részekre is.

 

2. Kiegészítõ elõírások
Az e Kiegészítésben foglalt elõírásokat az EN ISO 3834-ben és a vonatkozó értelmezõ EWF MCS dokumentumban (pl. az EWF 636-ban) foglaltak integrált részének kell tekinteni.

 

2.1 Alvállalkozás (lásd: EN ISO 3834-2, 6. cikkely)
A termékek megkívánt minõségi szintjének biztosítása érdekében az alvállalkozóknak a megfelelõ képesítési szint szerint meg kell felelniük a jelen Kiegészítés elõírásainak.
A fõ gyártónak, aki a terméknek a végfelhasználó részére történõ szállításáért felelõs, bizonyítani kell tudnia, hogy az alvállalkozók képesek garantálni a termékeken a szükséges minõségû teljesítést, és képesek folyamataikat ennek a dokumentumnak és a szerzõdéses elõírásoknak megfelelõen irányítani.
A gyártóknak auditálást kell elvégezniük az alvállalkozóknál, hacsak azok nem rendelkeznek a jelen Kiegészítéssel integrált EWF EN 3834 Tanúsítási Rendszer szerinti tanúsítással. Ha azonban a gyártó 3. szintû képesítéssel rendelkezik, a szállítási feltételek végellenõrzése is elegendõ.
Ha kérik, az értékelési és/vagy ellenõrzési tevékenységet regisztrálni kell.

 

2.2 Hegesztõ személyzet (lásd: EN ISO 3834-2, 7. cikkely)
2.2.1 Hegesztõk és hegesztõgép kezelõk (lásd: EN ISO 3834-2, 7.2. cikkely)

A hegesztõknek és a hegesztõgép kezelõknek megfelelõ, a prEN 15085-2, 5.1.1. cikkelye szerinti minõsítéssel kell rendelkezniük. Ezen túlmenõen, különleges kézügyességet igénylõ, vagy az EN ISO 3834-5 szabványban hivatkozott szabványokban nem kellõen részletezett, hegesztett varratok esetében további próbadarabok elkészítése szükséges a hegesztõk minõsítéséhez (lásd lentebb, a 2.4.3 cikkelyt).

 

2.2.2 Hegesztési koordináció (lásd: EN ISO 3834-2, 7.3. cikkely)
A hegesztési koordinációs személyzetnek rendelkeznie kell az EN ISO 14731 szerinti mûszaki ismeretekkel, az elõzõ 1. cikkely 1. táblázatában hivatkozott szinttõl függõen (átfogó-, szabványos- vagy alapszint). El kell olvasni a prEN 15085-2, 5.1.2., 5.1.3. és 5.3. cikkelyét, valamint "C" mellékletét.

 

2.3 Hegesztési tevékenység (lásd: EN ISO 3834-2, 10. cikkely)
Vasúti jármûvek és alkatrészek gyártásához, átalakításához és javításához a gyártók, a Meghatalmazott Hegesztési Koordinátor közremûködése mellett, kötelesek hegesztés-tervezési dokumentumot készíteni.

 

2.3.1 Gyártástervezés (lásd: EN ISO 3834-2, 10.1. cikkely)
Vasúti jármûvek és alkatrészek gyártásához rendelkezni kell üzemi elrendezési tervvel, legalább az alábbi szerelvény-csoportok vonatkozásában:

 • futómû (rész-szerelések, összeszerelés);
 • alvázkeret (rész-szerelésekkel);
 • karosszéria (oldalfal, végfal, tetõ);
 • további, komoly biztonsági és funkcionális követelményeket támasztó rész-szerelvények (pl. kardán-tengelyek, fék keresztrudak, motorház, csõtengelyes meghajtás, vonórudas tengelycsatlakozó, forgózsámoly forgáscsap, kereszttartó).

Bonyolultabb szerelvények esetében szükség lehet hegesztési-sorrend tervek kidolgozására, pl. az alábbi esetekben:

 • futómû (futómû polster (a polster szónak a fordítása nem ismeretes – a fordító megjegyzése), futómû középlemez, beleértve a forgócsap-rudat, talpgerenda, ütközõgerenda, futómû csap kereszttartó, vonórúd csatoló, talpgerenda és kereszttartó szerelvény);
 • alváz (beleértve a kereszttartót, a talpgerendát, az ütközõgerendát, a forgócsap kereszttartóját, a vonórúd csatolót).

Mindazonáltal, megengedett szabványosított (különbözõ jármûtípusokra érvényes) hegesztési-sorrend tervek alkalmazása is.
Szükség lehet egyéb hegesztési tervdokumentumokra (pl. tûzõvarrat-sorrend tervekre, javítási tervekre, tesztelési tervekre, befogópofák és szerszámok dokumentumaira, roncsolásmentes vizsgálatok felügyeleti dokumentumaira, munkavédelmi és munka-egészségügyi megállapításokra, sérült alkatrészek garanciális terveire és különleges utasításokra az elektronikus alkatrészekhez).
A hegesztési tevékenység során be kell tartani az EN 1011 ajánlásait.

 

2.4 Ellenõrzés és kipróbálás (lásd: EN ISO 3834-2, 14. cikkely)
Szükség lehet gyártás elõtti és gyártásközi vizsgálatokra:

 • a tervezés megvalósíthatóságának ellenõrzésére;
 • a varratok minõségi elõírásainak ellenõrzésére;
 • a hegesztõk képesítésének igazolására.

Utalni kell a prEN 15085-4, 4.1. és 4.2. cikkelyeire.

 

2.4.1 Próbadarabok a tervezés megvalósíthatóságának ellenõrzésére
A vizsgálati próbadarabokat rész-szerelvény mintákként kell összehegeszteni. Ezekre az alábbiak igazolásához van szükség:

 • kivitelezhetõség (a tervezés biztosítja-e a kényelmes hegesztést);
 • a vizsgálat megvalósíthatósága;
 • minõségi elõírások.

 

2.4.2 Vizsgálati próbadarabok a varratok minõségi elõírásainak az igazolásához
A WPS minõsítésre vonatkozó szabványokban nem szereplõ kötések esetében ajánlatos vizsgálati próbadarabok elkészítése, pl. az alábbi esetekben:

 • részben beolvadt tompa- és T-kötések (annak igazolására, hogy a megkívánt beolvadást elérték);
 • HV varratok egyoldalról hozzáférhetõ T-kötéseken;
 • a varrat minõségi elõírásainak igazolására, amikor röntgen- vagy UH vizsgálatra lenne szükség, de azok (például a rossz hozzáférhetõség vagy a kötés konfigurációja miatt) nem kivitelezhetõk.

 

2.4.3 Próbadarabok a hegesztõk képesítésének igazolásához
A hegesztõk képesítését igazoló munkadarabokra (specifikus feladataiktól függõen) az alábbi célokra/esetekben van szükség:

 • sarokvarratok;
 • HV és HY varratok T- tompa kötéseken;
 • több nehézségi fokú varratok (pl. háromlemezes tompa varratok, lyukvarratok, komplikált extrudált profilok keresztirányú varrata);
 • bonyolult körülmények közötti hegesztés, pl. javításnál;
 • rossz hozzáférhetõség;
 • rosszul hegeszthetõ alapfém anyagok;
 • csõelágazások és csõgallérok;
 • átlapoló- és sarokvarratok vékony (t < 3 mm) lemezeken;
 • különlegesen magas minõségi követelmények, pl. nagy biztonsági fokú alkatrészeknél (lásd az "A" mellékletet);
 • új hegesztõk vagy hegesztõgép kezelõk felvétele alkalmával (pl. kikölcsönzött hegesztõk esetében);
 • "fontos"-nak minõsített nem-megfelelõségek, amelyek befolyásolják a normál üzemmenetet;
 • "másodlagos"-nak minõsített nem-megfelelõségek, amennyiben nem szerepelnek az elõzõ két eset között.

Letölthetõ dokumentumok

ELÕZETES TÁJÉKOZTATÓ KÉRDOÍV (ea-07)

MEGRENDELÉS (ea-09)

KÉRDÉSGYÛJTEMÉNY (3834-2-vel kapcsolatos kérdõív) (ea-10a)
KÉRDÉSGYÛJTEMÉNY (3834-3-al kapcsolatos kérdõív) (ea-10b)

KÉRDÉSGYÛJTEMÉNY (3834-4-el kapcsolatos kérdõív) (ea-10c)
PANASZ/FELLEBBEZÉS BEJELENTÉS (ea-25)

MHtE által kiadott tanúsítványok az MSZ EN ISO 3834 szerint.

 

 

blue12_back.gif VISSZA

 

 

További in

 

 

.