MAKE - IT

 

Az MHtE részvétele egy újabb EU támogatta projektben.

MAKE - IT project

Let’s Make It Happen – a Shift into Learning Outcomes in the Welding Sector.

 

A hegesztési szakágazatban áttérés a tudás, a készség és a kompetencia alapú tanulási eredmények alkalmazására
Az Európai Unió egyik alapszabálya szerint a területén belül szabad mozgás lehetséges, amelyet többek között még kiegészít a munkavállalás lehetõsége is. A munkavállalás témaköréhez szorosan kapcsolódik a képzettségek, a készségek és a képesség azonos értékmérõ skála szerinti megítélése.
Ezen a területen már korábban is jelentõs fejlesztések történtek. Gondoljunk a hegesztés területén mûködõ az EWF által, majd az IIW-vel közösen mûködtetett és nemzetközileg elismert, hierarchikus szakképzési rendszerekre és az egyes minõsítésekre vonatkozó különbözõ, többféle nemzetközi (ISO) szabványokra. Ezek pedig mind számos esetben egy – egy nemzeti képzési és minõsítési eljárástól lényegesen eltérõek, de a nemzetközi követelmények teljesítését igazoló diplomát az ipar széles körûen elismeri és keresi.
Az Európai Unión belül igény jelentkezett az egyes tagországokban végzett képzésekre vonatkozón egy olyan rendszer felállítására, amelynek segítségével a különbözõ országokban egy – egy azonos szakmára vonatkozó igazolások, bizonyítványok, diplomák milyen - a nemzetközi képzési „skála” szerinti - értéket képviselnek.
Jelenleg az EWF által vezetett konzorcium a MAKE – IT project keretén belül az EU–ban már meglevõ képzési értékelõ rendszert kívánja harmonizálva az EWF/IIW egyik példaként választott képzési változatának, így a EWP-re vonatkozóan (Európai Kiemelt Hegesztõ) kidolgozni úgy, hogy ezzel párhuzamosan a EWP tananyagát és tantervét is megújítja.

Ehhez a következõ csak mintaként említett néhány alapeljárás alkalmazását tarja szükségesnek:

  • EKKR rendeletet (Európai Képesítési Keretrendszer /European Qualification Framework – EQF),
  • az „Erasmus +” szabályokat,
  • ECVET (Európai Kreditrendszer Szakmai elméleti és gyakorlati képzési/ ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training) eloírásokat.

Ez az újabb és az EU által támogatott képzési forma és a megnyert pályázattal három évre biztosítja a hivatalos nemzetközi konzorcium munkáját.
A konzorcium tagjai spanyolok, norvégok, magyarok, portugálok és a munkát, amit 10 munkacsoportban (WP – Workpackage - munkacsomag) végeznek az EWF - Titkárság irányítja.
A „Minõségirányítás” és a „Glosszárium” témakörének felelose és egyben a WP 9 munkacsoport vezetoje az MHtE.

A tevékenység súlypontja elkötelezetten mind maguk, mind az EWP témakör fejlesztése. Ezzel párhuzamosan az EU-ban hatályos és szakmai képzésre vonatkozó oktatásügyi, pedagógiai elõírások és ajánlások harmonizált párhuzamos alkalmazása a EWP képzésben.
Ez egyben minta is a jövõben fejlesztendõ szakképzésekhez is.
Fontos tény, hogy az EWF irányításával a nemzetközi konzorcium tagjai az EU–n belül más – más régióhoz tartoznak és így más – más gyakorlatot képviselnek és a projekttel lehetõség nyílik számos hasznos az európai gyakorlatban bevált – valóban nemzetközi - tapasztalat átvételére. A tapasztalatok kiterjednek a szakképzésnek mind az elméleti, mind a gyakorlati területeire, ezért több hegesztõképzõés minõsítõ szervezet is tagja konzorciumnak.
A projekt, tehát a szobák falain túllépõ, a gyakorlathoz kapcsolódó szakképzést érinti, amelynek a hazai hegesztõ képzésben is haszna lehet, mivel a magyar a résztvevõk:
- Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. (MÁTRAI),
- Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE),
- Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK).

A konzorcium munkájáról negyedévente közlünk információkat.
Dr. Gremsperger Géza PhD

Elõadás anyagok:

Introducing

MAKE _ IT project-eloadás Oeirasban-v01-151111

 


Az MHtE-nél a kapcsolattartó személy Gayer Béla bgayer@mhte.hu, tudományos munkatárs Dr. Gremsperger Géza gremin39@hu.inter.net.

 

 

 

 

blue12_back.gif VISSZA

 

További in

 

 

.