Az oktató és felkészítõ helyekkel szemben támasztott követelmények

 

A minõsítési helyek felelõsek azért, hogy a következõ dokumentumokban elõírt követelmények betartásra kerüljenek.

 

[1] MSZ EN 287 Hegesztõk minõsítése. Ömlesztõhegesztés
[2] MSZ EN ISO 9606 Hegesztõk minõsítése. Ömlesztõhegesztés
[3] MSZ EN ISO 14732 Hegesztési személyzet. Hegesztõgép-kezelõk és ellenálláshegesztõgép-beállítók minõsítése fémek teljesen gépesített és automatikus hegesztésre
[4] 15/2012 közlemény a mûanyaghegesztõk minõsítési rendszerérõl
[5] MK X Minõségirányítási kézikönyv a személyek tanúsító tevékenységhez
[6] MSZ EN ISO/IEC 17024 Megfelelõségértékelés Személyek tanúsítását végzõ testületek általános követelményei
[7] MSZ EN 13133 Keményforrasztás. Keményforrasztók minõsítése


Felelõsek azért, hogy a minõsítési hely színvonala, a minõsítés követelményei az adott kor technikai színvonalának megfeleljen.

 

Felelnek a minõsítésben résztvevõk biztonságáért, a mindenkor érvényes biztonságtechnikai elõírások betartásán és betartatásán keresztül.

Felelnek a vonatkozó tematikák szerinti vizsgáztatási idõ, valamint az írott és íratlan etikai normák betartásáért.

A minõsítési helyekkel szemben támasztható követelmények

 

Szervezeti feltételek

A minõsítési hely rendelkezzen az MHtE igazgatója által aláírt, mint személyzettanúsítási szervezet által kiadott, érvényes és megfelelõ Hegesztõi minõsítési hely tanúsítvánnyal, és az MHtE-vel kötött szerzõdéssel, melyben vállalja a minõsítési hely, hogy tevékenységét az MHtE személyzettanúsítási rendszerében végzi és az attól való eltérés szándékát azonnal jelenti az MHtE igazgatójának.

 

Rendelkezzen az MHtE igazgatója által jóváhagyott MK X Minõségirányítási kézikönyvvel, a MEU 6és MEU 16 eljárási utasításokkal, rendelkezzen a vonatkozó [1], [2], [3], [4], [7], [8] szabványokkal, közleménnyel.

 

Rendelkezzen pontos adminisztrációs rendszerrel, mely a vizsgáztatás adatnyilvántartását biztosítja, azaz:
- az ügyviteli, a nyilvántartási kötelezettségi, a pénzügyi elõírások teljesítésének ellenõrizhetõségét, a dokumentációk tárolási rendjét, a mûszaki - gazdasági adatok visszakereshetõségét és ezek megõrzése szabályozott legyen,
- az ügyvitelnek kezelni kell a minõsítendõ dolgozók jelentkezésétõl a vizsga do-kumentumok létrehozásáig minden feladatot.

 

Személyi feltételek

- A minõsítési hely vezetõje és a szakemberek ismerjék MK VIII Minõségirányítási kézikönyvet [5], a MEU 6 ésMEU 16 eljárási utasításokat, a vonatkozó [1], [2], [3], [4] , [7] , [8] szabványokat, illetve közleményt és az MSZ EN 45013 [6] , MSZ EN ISI/IEC 17024 [8] elõírásait.

Az elméleti és gyakorlati vizsgáztatásnál, folyamatos felügyeletet is ellátó, a szervezet vezetõje által megbízott, intézkedési joggal felruházott (Gyakorlati hegesztõoktató II, vagy európai, illetve nemzetközi (EWE/IWE … EWP/IWP) képesítéssel rendelkezõ szakszemélyzet jelenléte szükséges, mely biztosítja a vizsgáztatás gördülékeny, balesetmentes lebonyolítást (pl. berendezések, eszközök meghibásodása esetén gyors javítás vagy csere stb.).

 

Tárgyi feltételek

- Az elméleti vizsgáztatáshoz
§ szükséges terem mérete akkor tekinthetõ elégségesnek, ha a jelöltek kényelmesen elférnek úgy, hogy két vizsgázó között legalább 1 hely kimaradjon;
§ környezeti feltételei (hõmérséklet, levegõcsere, zajszint, áram, fényviszonyok stb.) akkor tekinthetõk elfogadhatóknak, ha nem befolyásolják - károsan - a jelöltek teljesítményét,

- A gyakorlati vizsgáztatáshoz

a gyakorlati hegesztõ munkahely feleljen a Hegesztési Biztonsági Szabályzat (43/1999 (VIII. 04.) GM rendelet) követelményeinek, valamint a hatályos környezetvédelmi, egészségügyi, biztonsági és tûzvédelmi elõírásoknak. Részletesen:

- Minimális alapterülete:
- gázhegesztés esetén: 10 m2/fõ
- ívhegesztés esetén: 12 m2/fõ
- hegesztõfülke minimális mérete: 4 m2
- mûanyaghegesztés esetén* 2 m2/fõ

 

A normatívák (* kivéve a mûanyaghegesztés esetét) a hegesztõ munkahelyeken túl magukban foglalják a próbadarabok összeállítására, jelölésére szolgáló asztalok és egyéb kisegítõ gépek elhelyezését, a közlekedés festéssel behatárolt útjait a felügyelõ személyzet szobáját az alap- és hegesztõanyag raktárt.

 

- A villamosenergia-ellátás teljesítménye feleljen meg az összes gépi berendezés, a szellõzés és világítás egyidejûleg mûködtethetõ teljesítmény igényének. A mûhely elektromos hálózata védõföldeléssel vagy nullázással ellátott legyen. Több munkahelyen egyidõben végzett villamos ívhegesztés esetén biztosítani kell, hogy az egyidejûleg megérinthetõ felületek között veszélyes feszültségkülönbség ne alakulhasson ki, a munkahelyeket egyenpotenciálra kell hozni.

 

- A gázellátás mind központi lefejtéssel, mind pedig helyi palackos megoldással el-fogadható. Központi gázellátást kell alkalmazni, ha a gázellátási igény acetilén esetén 800 liter/h, illetve oxigén esetén az 1000 l/h megengedett értéket meghaladja. A gázhegesztõ készüléket és a központi gázellátó rendszert a veszélyes visszahatások ellen védõ biztonsági szerelvényekkel (pl. lángvisszacsapást gátló) ellátva szabad üzemeltetni.

 

- A légszennyezettség ne haladja meg az MSZ 21461 szerint meghatározott értéket. A mûhely általános szellõzéssel és a hegesztési helyeken szabályozható csatlakozással rendelkezzen. A légcsere minimálisan 10-szeres legyen.legyen. Ivhegesztésnél a helyi elszívók teljesítménye az eljárástól függõen 750 m3/h. Gázhegesztésnél legalább 20-szoros légcserét biztosító általános szellõzés szükséges.

 

- A fûtõ berendezés
a mûhelyekben, raktárakban 18oC-t
az irodában 20oC-t
szolgáltasson.

 

- A hozaganyagok tárolási helyén a relatív nedvesség 60%-ot ne haladja meg, vagy a tárolt heganyag zárt lehegesztett fólia tasakokban legyen.
- A mûhelynek általános világítással kell rendelkezni. A hegesztõ munkahely mesterséges megvilágításának erõssége legalább 300 lux legyen. A megmunkáló gépek, összeállító, ellenõrzõ asztalok részére helyi világítást kell alkalmazni.

- A mûhelynek, elõkészítõ helynek szilárd, nem éghetõ és csuszás mentes padlóburkolattal kell rendelkezni.

- Az ívhegesztõ munkahelyek térleválasztói nem éghetõ (de legalább késleltetett égésû) anyagú, fényt át nem eresztõ és azt vissza nem verõ, sötét színû rögzített, vagy mozgatható kivitelûek lehetnek. Acéllemez esetén ezt érintésvédelemmel kell ellátni.

- A mûhely rendelkezzen a 15/1972 (VIII.5.) EüM rendelet mellékletében elsõsegélynyújtó felszereléssel, az eljárásoknak megfelelõ tûzoltó felszereléssel.

- A mûhely és a kapcsolódó helyiségek berendezéseinek elrendezése áttekinthetõ rendszert képezzen, összhangban a vizsgáztatás technológiai folyamatával.

- A hegesztõhelyek minimális felszerelései:

Gázhegesztés: (a hegesztõhelyek részére box nem szükséges)
- hegesztõ asztal 850 x 500 mm
- állítható próbatest befogó állvány
- hegesztõpálca tartó tegez
- keményfa betét
- samott betét
- víztartó
- égõtartó
- hegesztõ pisztolykészlet tömlõvel
- égõtisztító tûsor
- villáskulcs a csatlakozások kezelésére
- égõ gyújtó
- szabványos acetilén és oxigén csatlakozás
- kézi kalapács
- tüzifogó
- sarokköszörû
- kézi drótkefe 3 soros
- szerszám tartó állvány
- személyi védõ felszerelés (lángmentesített védõruha)

 

Fogyóelektródás ívhegesztés bevont elektródával (a hegesztés legalább 2x2 m méretû
fülkében végezhetõ)

- hegesztõasztal 800x500 mm
- állítható próbatest befogó állvány
- egyenáramú 200 A (60% bekapcsolási idõ esetén) terhelhetõségû ívhegesztõ áramforrás
kalibrált mérõmûszerrel
- primer és szekunder kábel
- elektródafogó
- kihelyezett áramforrás esetén távszabályozó
- kézi kalapács
- salakoló kalapács
- tüzifogó
- erõsen ötvözött anyag hegesztése esetén
a befogók és az asztal burkoló elemei alumíniumból
- szerszám tartó állvány
- személyi védõ felszerelés, lángmentesített védõruha.
- sarokköszörû

 

AVI-hegesztés

 

A felszerelés értelemszerûen a fogyóelektródás bevont elektródás ívhegesztésével megegyezik,
- a hegesztõberendezés terhelhetõsége min 200 A (60% bekapcsolási idõ esetén).
- gázhûtéses hegesztõpisztoly.

MIG- és MAG-hegesztés

 

A felszerelés értelemszerûen a fogyóelektródás bevont elektródás ívhegesztéssel megegyezik.
- a hegesztõgép legyen legalább 0,8 - 1,2 mm huzal használatára alkalmas.
- a hegesztõpisztoly legyen legalább gázhûtéses.

A hegesztõ berendezések rendelkezzenek magyar nyelvû üzemeltetési dokumentációval, valamint tanúsítással. A hegesztõ munkahelynek rendelkeznie kell munkavédelmi üzembehelyezési dokumentummal, valamint a hegesztõgépek, berendezések, eszközök biztonságtechnikai felülvizsgálati tanúsítvánnyal.

 

További információt kérhet a 06-1-467-2810-es telefonon.

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

blue12_back.gif VISSZA

 

További in

 

 

.