ALUMINOTERMIKUS HEGESZTÉS

 

 

Pártatlansági Nyilatkozat

 

Magatartási és etikai viselkedési szabályok

A Tanúsítványban foglaltak szerint dolgozik, attól nem tér el és tudomásul veszi, hogy a Tanúsítvány szabálytalan felhasználása esetén azt a kiadó szervezet visszavonja, mely után a tevékenységgel felhagy és egyidoben a tanúsítványt visszaszolgáltatja.

Nem használja a tanúsítványt olyan módon, mely az MHtE-t rossz hírbe hozná, és nem tesz olyan nyilatkozatot, melyet az MHtE félrevezetonek, vagy illemtelennek tekinthet.

 

Érvényes árak:

Hegesztõi vizsgadíj: 18.000,- Ft+ÁFA/minõsítés

 

Az eljárás leírása

 • A vizsgán való részvételnek a feltétele az MSZ EN 14730-2 szabványban rögzített elméleti, gyakorlati és munkabiztonági felkészítés, a vasúti hatóság által jóváhagyott felkészítõ helyen.
 • A vizsgát bejelentõ szervezet szerzõdést köt az MHtE-vel az elméleti vizsgakörülmények teljesítése, illetve biztosítása érdekében (amennyiben nem az MHtE központ székhelyén történik az elméleti vizsga). A szerzõdésben (megállapodásban) rögzíteni kell mit teljesít a megrendelõ (vizsgahely), mit az MHtE mint tanúsító szervezet.


Hegesztõk vizsgáztatásához az MHtE, mint tanúsító hely fõbb feladatai a következõk:

 1. A vonatkozó információs dokumentumok nyilvánosságra hozatala (beleértve a díjszabást is), melyekben a tanúsítási követelmények, a kérelmezõ jogai és a tanúsított személy kötelességei, illetve a magatartási szabályok találhatók meg.
 2. Kérelmek vizsgálata és értékelése, a vizsga idõpontjának tájékoztatási kötelezettség.
 3. Vizsgáztatáshoz vizsgakérdések és vizsgáztató személy biztosítása.
 4. A vizsgadokumentációk elõállítása, jelentések készítése.
 5. Tanúsítási döntés és tanúsítványok kiadása.
 6. A tanúsítványok használatával kapcsolatos megállapodás kötése a tanúsított személlyel.

 

A vizsgahely fõbb feladatai:

 1. Kérelmek szakszerûségének és teljességének biztosítása.
 2. A jegyzõkönyvek, ill. más bizonyítékok átadása a vizsgáztató személynek.
 3. Az MHtE minõségirányítási rendszerének megismerése és az ott elõírt formanyomtatványok használata (MEU 19).
 4. Munkautasítás biztosítása jelentkezõnként, a munkanapló idõben történõ rendelkezésre bocsájtása.


A minõsítési igény bejelentése a vizsgahely által

Az AT-01 formanyomtatvány tartalmazzon:

 • a megrendelõ szervezet nevét, címét, fizetési vállalási nyilatkozatát,
 • az elméleti vizsga javasolt idõpontját,
 • eljárásváltoztatási bontásban a minõsítésre jelentkezõ nevét, azonosítási számát, születési helyét és idõpontját, anyja nevét, azonosítás módját (személyi igazolvány vagy útlevél),
 • az eljárás-beszállító(k) megnevezését (a MÁV által jóváhagyva),
 • a mellékelt dokumentumok jegyzékét, melyek bizonyítják a vizsgára bocsáthatóság feltételeinek nyilatkozatát,
 • az 50 db hegesztett kötés elvégzését igazoló jegyzõkönyv számát.

 

A megrendelõ laphoz mellékelni kell a gyakorlati rész alapjául szolgáló Munkautasítás egy példányát, és az éves 50 db hegesztett kötés elvégzését minden kétséget kizáróan bizonyító dokumentumot vizsgázóként.


A vizsgára bocsáthatóság feltételei:

 • betöltött 18. életév,
 • egészségügyi alkalmasság az elõzetes és az idõszakos orvosi vizsgálatok alapján,
 • aluminotermikus sínhegesztõ alapkiképzés elvégzésérõl bizonyítvány (oklevél oktatási és a MÁV által jóváhagyott oktatóhely),
 • arcképes aluminotermikus hegesztési engedéllyel és nyilvántartott hegesztõ azonosító jellel rendelkezik,
 • érvényes tûzvédelmi, munkabiztonsági, figyelõõri, kisgépkezelõi vizsgák letétele, szakmai utasítások és az alkalmazott hegesztések technológiai utasítás ismerete,
 • évenkénti idõszakos szakmai (elméleti és gyakorlati) továbbképzésen, valamint általános és helyi munkabiztonsági oktatáson való igazolt részvétel,
 • próbahegesztés végzése évente, annak laboratóriumi hajlító-törõ vizsgálattal megfelelõnek való minõsítése, vagy rendszeres hegesztés esetén (éves munkaidejének min. 75%-ában) a hegesztési felelõs által igazolt megfelelõ szakmai minõsítés,
 • nem hazai kivitelezõ esetén megfelelõ referencia bemutatása (hol, mikor, mennyi hegesztést végzett, vevõi megelégedettségi igazolás), valamint az elõzõekben felsorolt feltételeket igazoló okmányok hiteles magyar fordítása,
 • legalább 3 hónap gyakorlati idõ.


A minõsítés lefolytatása

A vizsgáztatónak a minõsítés ideje alatt a vizsga helyén kell tartózkodnia!

Az elméleti vizsga az MHtE-nél történik.

Az elméleti vizsga tesztlapok és kifejtõs kérdések megválaszolásával történik a következõk szerint:

 1. A D20-as utasításból 27 kérdésre kell választ adni, ebbõl 25 db kérdésnél feleletválasztós formában (1 kérdésre 3 válaszból kell kiválasztani a helyes választ). Minden helyes választ 1-1 pontot ér .A 26. és 27. kérdés kifejtõs válasz formájában kell megválaszolni, minden helyes válasz max. 5-5 pontot ér.
 2. Az eljárásváltozatonként a jelölteknek feleletválasztós formában kell választ adni (1 kérdésre 3 válaszból kell kiválasztani a helyes választ). Eljárásváltozatonként 10-10 kérdésre kell választ adni. Megfelel az a jelölt, ha min. 8 pontot ért el.

Egy kérdés megválaszolására átlagosan 1,5 perc áll rendelkezésre a jelöltnek.

A tanúsítvány érvényessége kezdetét a tanúsítvány kiadásának idõpontjától számított 3 év + az adott hónap végéig.
Az aluminotermikus tanúsítványok három évig érvényesek, ha a hegesztõ üzem illetékese, - alapvetõen a hegesztési felelõs – évente érvényesíti. Három év letelte után ismételt minõsíto vizsgát kell tenni, új tanúsítvány kiadására kerül sor, és érvényességi ideje évente.
Ha a hegesztõ folyamatosan a minõsítése alkalmazási területén belül 50 db hegesztett kötést készít, akkor a hegesztõnek további 3 évre hosszabbítható meg a tanúsítványon

A tanúsítvány csak a Megrendelõ, mint munkáltató munkaterületére érvényes, más munkáltatóra nem ruházható át. (Ebbõl új vizsgát kell tenni és új tanúsítványt kell kiadni – új MÁV mûködési engedélyt kell kérelmezni a munkáltatónak.)

 

Fellebbezések a tanúsításra vonatkozó döntések ellen

A tanúsító testület a tanúsításra vonatkozó döntések elleni fellebbezéseket átveszi, kiértékeli és a kapcsolatos döntéseket meghozza.

A fellebbezés kezelésével kapcsolatos összes döntésért a tanúsító testület a felelõs.

A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden fellebbezéssel konstruktív-, pártatlan módon és kellõ idõben foglalkozzanak,
 • a fellebbezés benyújtása, kivizsgálása és a vonatkozó döntés ne eredményezzen diszkriminatív lépést a fellebbezõ féllel szemben,
 • a fellebbezés kezelésének eljárása nyilvánosan elérhetõ legyen.

A fellebbezést írásban kell benyújtani személyesen, vagy tértivevénnyel postai úton a személyek tanúsítását végzõ testülethez, a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, 1148 Budapest, Fogarasi út 10-14 címre.

A személyesen benyújtott fellebbezés esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a fellebbezés átvételét a benyújtónak. A levélen beérkezõ fellebbezést a titkárság iktatja, tértivevény hiányában, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.

A fellebbezésen szerepelnie kell a fellebbezést benyújtó személy olvasható nevének, aláírásának, érintettségének, levelezési címének és elérhetõségének.

A tanúsító testület felsõ vezetése a fellebbezés érintettségét a beérkezést követõ 5 munkanapon belül vizsgálja és a vizsgálat alapján dönt a fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyásáról, elutasításáról, illetve szükség szerint pótlólagos információk bekérésérõl. A vizsgálat eredményérõl a tanúsító testület az igazgató által aláírt írásos dokumentumban értesíti a fellebbezõ felet.

A fellebbezés kivizsgálásának jóváhagyása esetén a felsõ vezetés 3 fõs „ad hoc” Fellebbezési Bizottságot jelöl ki a fellebbezésben közöltek elbírálására. A tanúsító testület biztosítja, hogy a fellebbezés kezelésében résztvevõ döntéshozó személyek függetlenek legyenek a fellebbezett döntést hozó személyektõl és ne legyenek érdekeltek az adott fellebbezéssel kapcsolatos döntés eredményében.

A kivizsgálás során Fellebbezési Bizottság tételesen ellenõrzi a tanúsítási döntés meghozatalának feltételeit, körülményeit és megalapozottságát. Szükség szerint kommunikál az érintett személyekkel.

A Fellebbezési Bizottság a kivizsgálás megállapításairól és eredményérõl jegyzõkönyvet vesz fel, melyet átad az igazgatónak.

A tanúsító testület a fellebbezés jóváhagyását követõen 30 napon belül hivatalosan lezárja. Amennyiben a kivizsgálás során új információk merülnek fel, a felsõ vezetés azonnal intézkedik az információk tartalmának megfelelõen. Ilyen esetekben a lezárási határidõ módosulhat.

A fellebbezéssel kapcsolatos fejleményekrõl és a végeredményrõl az igazgató tájékoztatja a fellebbezõ felet.

A tanúsító testület a fellebbezési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató által aláírt tértivevényes írásos értesítést küld a fellebbezõ fél részére.

A tanúsító testület minden fellebbezést regisztrál és a kapcsolódó dokumentumokat gyûjti. Ezen dokumentumok rendelkezésre állnak a késõbbi hasonló fellebbezések kivizsgálásához.

A tanúsító testület felsõ vezetése a fellebbezés lezárását követõen a fellebbezés kezelésével kapcsolatos információkat, megállapításokat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítõ- és megelõzõ intézkedéseket.
A fellebbezés kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetõek.

 

Panaszok

A tanúsító testület a tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat átveszi, kiértékeli és a velük kapcsolatos döntéseket meghozza.

A tanúsító testület biztosítja, hogy:

 • minden panasszal konstruktívan, részrehajlás nélkül és kellõ idõben foglalkozzanak,
 • a felek tisztességes és egyenlõ kezelését,
 • a panasz kezelésének eljárása nyilvánosan elérhetõ legyen.

A tanúsító testület, írásban benyújtott, olvasható névvel és aláírással ellátott panaszt fogad be.

A személyesen benyújtott panasz esetén a titkárság dokumentáltan igazolja a panasz átvételét a benyújtónak. A levélen beérkezõ panaszt a titkárság iktatja, azonnali válaszlevélben igazolja vissza a beérkezést.

A panasz átvételekor a tanúsító testület felsõ vezetése lehetõ legrövidebb idõn belül dönt arról, hogy a panasz olyan tanúsítási tevékenységekre vonatkozik-e, amelyekért a tanúsító testület a felelõs.

A döntéshez szükséges minden információ összegyûjtéséért és ellenõrzéséért az igazgató helyettes a felelõs.

A megerõsítõ, illetve elutasító döntésrõl az igazgató helyettes által aláírt írásos dokumentumban értesíti a tanúsító testület a panaszos felet.

A panasz jóváhagyása esetén a panasz kezelését az igazgató helyettes tervezi meg és felügyeli annak végrehajtását.

A panaszos féllel közlendõ döntés meghozatalába vagy felülvizsgálatába és jóváhagyásába az igazgató helyettes olyan személyeket von be, akik korábban nem voltak kapcsolatban a panasz tárgyával.

A panaszok kivizsgálási folyamatának, nyomon követésének dokumentáltságáért az igazgató helyettes a felelõs.

Egy tanúsított személlyel kapcsolatos panaszt a tanúsító testületnek az egyértelmû bizonyítottságot követõen azonnal közölni kell.

A tanúsító testület a panasz megerõsítését követõen annak kezelését 30 napon belül lezárja. A tanúsító testület a panaszkezelési eljárás hivatalos lezárásáról az igazgató helyettes által aláírt írásos értesítést küld a panaszos fél részére.

Amennyiben a panaszos fél a panaszkezelés végeredményét nem fogadja el ismételt panasszal élhet, indokolva a panaszkezelés végeredményének elutasítását. Az ismételt panasz kivizsgálásába a tanúsító testület a panasz jellegének megfelelõ Rendszer Bizottságot von be. Az ismételt panasz kivizsgálásának lezárását a tanúsító testület a maga részérõl véglegesnek tekinti.

A panasz kezelésével kapcsolatos fejleményekrõl és a kezelés végeredményrõl az igazgató helyettes tájékoztatja a panaszos felet.

A tanúsító testület minden panaszt regisztrál és a panaszos félre és a panasz tárgyára vonatkozó dokumentumokat gyûjti. Ezen dokumentumokra a titoktartási követelményeket kell alkalmazni, a kézikönyv 7.3 fejezetében rögzítettek szerint.

A tanúsító testület felsõ vezetése a panasz kezelésének lezárását követõen a panasszal kapcsolatos információkat feldolgozza, és szükség esetén meghatározza a kapcsolódó helyesbítõ- és megelõzõ intézkedéseket.
A panasz kezelésével kapcsolatos információk a tanúsító testület információs lapján nyilvánosan elérhetõek.

 

Az MHtE tájékoztatási kötelezettsége:

Egy adott tanúsított személy érvényes tanúsításáról információt vagy megerõsítést kaphat az információt kérõ, ha dokumentáltan (levél, e-mail) kérelemben rögzíti az adott tanúsítás adatait és a kérelem tárgyát, okát.

A kérelmet az MHtE címére (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 1148 Budapest, Fogarasi út 10-14., dr. Szabó Béla igazgató részére mhte@mhte.hu) kell benyújtani.

 

Letölthetõ dokumentumok:

 

JELENTKEZÉSI LAP

NYILATKOZAT ÉS MEGÁLLAPODÁS

VIZSGA ÜGYREND

 

 

blue12_back.gif VISSZA

 

További in

 

 

.