Általános Szerződési Feltételek

 1. Hatály és általános rendelkezések
  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (a továbbiakban: „MHtE”) által az Ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásra érvényesek.
  Az MHtE technikai jellegű szolgáltatásokat nyújt elsősorban személy-, termék- és rendszertanúsítás, vizsgáztatás, képzés, oktatás, valamint szakvéleményezés formájában.
  Az MHtE szolgáltatást nyújtó operatív szervezete elkötelezetten törekszik a jogszerű, etikus és átlátható működésre.
  A jelen ÁSZF a Szerződés részének minősülnek és a Szerződés hatálybalépésével alkalmazandóak. Az ÁSZF Szerződés teljesítése során kizárólag abban az esetben nem alkalmazandó, ha ez a Szerződésben kifejezetten rögzítésre került. Az Ügyfél az MHtE és az Ügyfél között kötött szerződés és/vagy az Általános szerződés aláírásával az MHtE ÁSZF-ét elfogadja.
  Az Ügyfél eltérő, ellentétes vagy kiegészítő jellegű Általános Szerződési Feltételei csak akkor válnak a szerződés részévé, amennyiben az MHtE azok alkalmazhatóságát kifejezetten jóváhagyta. Külön kérésre az ÁSZF-t nyomtatott formában az Ügyfél megkapja. Az ÁSZF megtalálható az MHtE honlapján.
  Egymásnak ellentmondó rendelkezések esetén elsőként az Ügyféllel kötött egyedi megállapodást, szerződési feltételeket, legvégül pedig a jelen ÁSZF-t kell irányadónak tekinteni. Az MHtE által bevont külső szakértők, alvállalkozók külön megállapodásai és nyilatkozatai csak akkor hatályosak és kötelező érvényűek, ha azokat az MHtE írásban is elfogadja.
  Az MHtE jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tartalom változhat. Az ÁSZF módosításai az MHtE honlapon kerül közzétételre, ahol az Ügyfél annak tartalmát megismerheti. Ha a változtatás az Ügyfél jogos érdekét sérti, vagy lényeges negatív hatással lehetne a megkötött szerződés teljesítésére, ilyen esetekben az Ügyfél jogosult a Szerződést felmondani arra a napra eső hatállyal, amikor az adott változás az MHtE értesítése szerint életbe lép.
  Az MHtE Általános Szerződési Feltételei magyar nyelven készültek, idegen nyelvre nincs lefordítva.
 2. Ajánlat
  Az ajánlatkérés történhet levélben vagy e-mailben. Az Ajánlatkérő köteles az ajánlatkéréshez pontos és időszerű információkat adni.
  Az MHtE figyelembevéve a rendelkezésére bocsátott információkat írásban elkészíti  ajánlatát. Az ajánlat kizárólag írásban érvényes. Az ajánlatot az MHtE az Ajánlattevőnek postai úton vagy emailben továbbítja. A Szerződés megkötéséig az MHtE ajánlata az Ajánlattevővel történt egyeztetés alapján a terjedelem, az ár és a határidő tekintetében változhat.
  Magyar Hegesztéstechnikai és Anyavizsgálati Egyesülés Az MHtE a kiadott ajánlatában megadja az ajánlati kötöttség időtartamát. Amennyiben az ajánlatban erre vonatkozó adat nem kerül rögzítésre, úgy az ajánlati kötöttség az ajánlatnak az átvételét követően 30 napig áll fenn. Az ajánlat elfogadását tartalmazó írásbeli nyilatkozatát a leendő Ügyfél cégjegyzésre jogosult képviselői által cégszerűen aláírva postai úton vagy emailben megküldve köteles az MHtE részére eljuttatni. Ezen elfogadó jognyilatkozatnak az ajánlati kötöttség időtartama alatt az MHtE-hez meg kell érkeznie. Amennyiben az Ügyfél az ajánlatot az ajánlati kötöttség idejének leteltét követően fogadja el, vagy az elfogadó jognyilatkozat az ezen időtartam lejártát követően érkezik meg az MHtE-hez, úgy az MHtE-nek jogában áll az ajánlat tartalmán módosítani vagy az Ügyfél által késedelmesen elfogadott ajánlat tartalmának megfelelő szerződés aláírását megtagadni. A szerződés megkötéséig az MHtE által adott és az Ügyfél által elfogadott ajánlat a terjedelem, az ár és a határidő tekintetében közös megegyezéssel változhat. A szerződéses jogviszony akkor jön létre, amikor a felek írásban megállapodnak a szerződés egyéb, az ajánlatban nem szereplő elengedhetetlen feltételeiben.
 3. Szerződés megkötése
  A felek által a szerződés megkötésére vonatkozóan tett valamennyi jognyilatkozatot írásban kell megtenni. Az írásbeliségre vonatkozó e követelmény a jognyilatkozat elektronikus úton történő megtétele esetén is teljesítettnek minősül. Szerződés akkor jön létre a felek között, ha a megállapodást tartalmazó szerződés mindkét fél által, vagyis az MHtE és az Ügyfél által aláírásra kerül. Az MHtE kizárólag papír alapú írásbeli szerződés alapján köteles szolgáltatás nyújtására. Ha az Ügyfél igényei miatt megváltoznak a szerződési feltételek az MHtE a szükséges ár- és/vagy határ-idő változtatási jogot fenntartja. 
  Az írásbeli szerződés aláírásával az Ügyfél egyidejűleg a jelen – a szerződéskötés időpontjában hatályos – ÁSZF-et elfogadja. Ennek tényére az írásbeli szerződésben utalni kell.
 4. Szolgáltatás teljesítése
  Az MHtE jogosult a vizsgálat vagy ellenőrzés módszerét és jellegét önállóan, saját maga meghatározni, kivéve, ha a felek írásban ettől eltérő megállapodást kötnek, vagy ha kötelező előírások egy meghatározott eljárási módot követelnek meg.
  Ha felmerül az eredetileg megkötött szerződés bővítésének vagy egyéb változtatásának szükségessége, akkor ezekről a feleknek előzetesen, kiegészítő jelleggel és írásban meg kell állapodniuk.
  A szolgáltatás terjedelmére kizárólag a felek által elfogadott és egyeztetett tartalmú írásbeli szerződés az irányadó. Ha a szolgáltatás teljesítése az Ügyfél kérésére vagy érdekkörében felmerült okok miatt meghiúsul az MHtE jogosult részteljesítéssel arányos ráfordításait tartalmazó számláját az Ügyfélnek benyújtani.
  Az MHtE jogosult a megbízás teljesítésébe külső műszaki szakértőket, alvállalkozót is bevonni / közvetített szolgáltatást igénybe venni.
 5. Teljesítési határidő
  A szerződésben meghatározott teljesítési határidőt az Ügyfél által közölt adatok alapján az MHtE és az Ügyfél közösen határozzák meg. Az MHtE számára a szállítási- és teljesítési határidők akkor kötelező erejűek, ha azok kötelező jellegéről az MHtE és az Ügyfél kifejezetten és írásban egymással megállapodnak. Más esetben a teljesítési határidő informatív jellegű. Az Ügyfél késedelme kizárja az MHtE egyidejű késedelmét.
  Ha a Szerződés szerinti tevékenység – munka körülményeiben határidő betartását veszélyeztető változás áll fenn, az Ügyfél köteles az MHtE-t erről haladéktalanul értesíteni. Ebben az esetben az Ügyfél a Szerződés módosításától nem zárkózik el. Ha az MHtE a kötelező erejű teljesítési határidőt túllépi az Ügyfél az MHtE-től követelheti a határidő elmulasztásából eredően közvetlenül felmerült és igazolt kárainak megtérítését. Amennyiben az Ügyfél méltányos póthatáridőt tűz ki az MHtE számára, és az MHtE ezt a határidőt is elmulasztja, akkor a Megbízó jogosult a szerződést megszűntetni és – amennyiben az MHtE mulasztást követett el – teljesítés helyett kártérítést követelni.
 6. Felek kötelezettségei
  Az Ügyfél kötelezettsége az MHtE szerződésszerű teljesítésének az elősegítése. Az Ügyfél vállalja, hogy az MHtE részére a teljesítéshez szükséges közreműködést, valamint összes feltételt saját maga, megbízottja, vagy külső harmadik fél részéről
  biztosítja, idejében és költségmentesen rendelkezésre bocsátja.
  Az Ügyfél köteles a teljesítéshez szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat, vizsgálati mintákat, kommunikációs csatornákat díjmentesen rendelkezésre bocsátani.
  Az Ügyfél köteles a saját, segítői vagy a közreműködő harmadik fél részéről a teljesítéshez szükséges tevékenységeket időben elvégezni. Az Ügyfél jogosult a Szerződésben rögzített feladatok teljesítésével kapcsolatban bármikor az MHtE-től felvilágosítást kérni.
  Az MHtE a Szerződésben meghatározott valamennyi kötelezettségének határidőre teljeskörűen eleget tesz és felelősséggel tartozik a kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés megfelelőségéért, a teljesítés szerződéses célra való alkalmasságáért és a Szerződéssel elérni kívánt eredmény eléréséért.
  Az MHtE a Szerződés megkötése és a teljesítése során az ismert, vonatkozó és elfogadott, vagy kötelezően alkalmazandó jogszabályokat, műszaki előírásokat, akkreditációs dokumentumokat betartja. Az MHtE a megbízások teljesítésénél a belső utasításait követve jár el. Az MHtE a Szerződés teljesítése során köteles az Ügyfél jó hírnevét sértő vagy azt veszélyeztető magatartástól tartózkodni, etikus és tisztességes üzleti hozzáállásra törekedni. Az MHtE jogosult a többlet ráfordítását pótlólagosan felszámítani, az Ügyféllel folytatott előzetes egyeztetést és a – szükséges és indokolt – többlet ráfordítások tételes igazolását követően Ha a szolgáltatást az Ügyfél által kijelölt helyen kell elvégezni, az Ügyfél köteles a teljesítés helyét alkalmas állapotban az MHtE rendelkezésére bocsátani. Az MHtE a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg az Ügyfél ezen kötelezettségét nem teljesíti. Ha az Ügyfél kötelezettségének az MHtE-nek megfelelő határidőn belül nem tesz eleget, az MHtE elállhat a szerződéstől és bánatpénzre jogosult, valamint kártérítést követelhet.
 7. Megbízások teljesítése
  Az Ügyfél elismeri és elfogadja az MHtE szolgáltatásának teljesítését, ha az elvégzett szolgáltatás dokumentumait (tanúsítvány, minősítés stb.) az Ügyfél átveszi/megkapja akár személyesen vagy akár ajánlott levélben vagy emailben.
  Ha az Ügyfél a teljesítést nem ismeri el, akkor az Ügyfél köteles kifogásait és azok indoklását 8 napon belül az MHtE irányába írásban megtenni. Írásbeli kifogás esetén a felek törekednek a kölcsönös megegyezésre.
 8. Fizetési feltételek, késedelmes fizetés
  A felek megállapodnak abban, ha a szerződést az Ügyfél bármely okból megszünteti, abban az esetben az Ügyfél köteles az addig elvégzett munka ellenértékét megfizetni az MHtE részére. Az MHtE-részére a Szerződésben foglalt díj attól függetlenül jár, hogy az MHtE szerződésszerű teljesítése az Ügyfél számára kedvező eredményre vezetett-e.
  Az MHtE számlát jogosult kiállítani, ha a teljesítés feltételei adottak.
  Az MHtE által megküldött számla elleni reklamációt az Ügyfél a számlával szembeni kifogásaira a számla átvételét követő 8 napon belül írásban fogad el az MHtE. A számlák kiegyenlítése legkésőbb a számlákon megadott határidőkig esedékes, amennyiben a felek másban nem állapodtak meg.
  Az Ügyfél késedelmes fizetése esetén az MHtE késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. mindenkori előírásai szerint, továbbá az Ügyfél MHtE jogos követelésének behajtására irányuló eljárások valamennyi költségének megtérítésére is köteles.
 9. Felelősség
  Az MHtE és az Ügyfél között létrejött szerződés megszegése esetére a felek az MHtE számára a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét akként szabályozzák, hogy a szerződésszegéssel okozott kárért az MHtE a jogszabályi rendelkezések szerint felel. Mentesül ugyanakkor a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. A kártérítési kötelezettség korlátozása nem terjed ki olyan károkozásra, amely szándékosságból ered, vagy a károkozás következtében az élet, testi épség, vagy egészség károsodott. A kártérítés mértéke tekintetében az MHtE felelőssége személyi, tárgyi vagy vagyoni kártérítés tekintetében legfeljebb a szerződésben vállalt kötelezettségeknek a szerződésben megjelölt ellenértékéig terjed.
  Magyar Hegesztéstechnikai és Anyavizsgálati Egyesülés
 10. A Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésébe az MHtE által bevont külső munkatársakat/szakértőket ugyanazon kötelességek terhelik, mint az MHtE közvetlen munkatársait. A felelősségvállalás ezen személyek által elkövetett vagy személyeknek a szerződésszegő magatartására is vonatkozik.
  Az Ügyfél az olyan esetleges károkat, amelyekért az – álláspontja szerint – MHtE-t terheli a felelősség, haladéktalanul, írásban vagy elektronikus úton jeleznie kell az MHtE felé.
  A késedelmesen teljesített bejelentésből adódó károkért az MHtE nem vállal felelősséget. Az Ügyfelet a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései szerint kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli. Az e kötelezettségek felróható megszegése miatt keletkezett kárt az MHtE nem köteles megtéríteni.
 11. Titoktartás, adatvédelem, szerzői jog
  Az MHtE a Szerződés teljesítése során tudomására jutó üzleti és vállalati titkokat illetéktelen módon nem hozza nyilvánosságra és nem használja fel. Az Ügyfél az MHtEtől megszerzett információkat teljes titoktartással, mint üzleti titkot kezeli. Ennek betartása érdekében a feleknek mindent meg kell tenniük, hogy harmadik személy ne férhessen az adatokhoz és nyilvántartásokhoz.
  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az MHtE jogszabályi vagy hatósági, nemzetközi jelentési kötelezettségei alapján a tanúsításra vonatkozó információkat, vizsgálati jelentésekés tanúsítványok másolatait, dokumentumokat stb. beleértve az ügyféllel kötött szerződést is tovább adhatja az Európai Hegesztési Szövetségnek és a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnak vagy más hatóságnak. Az MHtE fenntartja a jogosultságot magának, hogy a megbízás végrehajtása szempontjából fontos dokumentumokról másolatot készítsen. Az MHtE munkatársai tagjai kötelesek a munkájuk során tudomásukra jutott tényeket és információkat titokban tartani, valamint bizalmasan kezelni.
  MHtE (szolgáltató vagy adatkezelő) számára kiemelt fontosságú cél az általa kezelt személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az MHtE az adatok védelmét jogszabályban előírtak szerint biztosítja. Az MHtE kidolgozta az „Adatkezelési tájékoztató” -t, melynek alkalmazásával és betartásával megfelel a törvényi előírásoknak. Az adatkezelési tájékoztató a www.mhte.hu honlapon elérhető.
  Az MHtE fenntartja magának a szerzői jogot az általa készített szakvéleményekre, vizsgálati eredményekre, tanúsítványokra. Az Ügyélnek az MHtE által készített és átadott vizsgálati eredményeket, tanúsítványokat, minősítési bizonyítványokat stb. csak arra a célra szabad felhasználnia, amelyre azok a megállapodás szerint készültek.
  Magyar Hegesztéstechnikai és Anyavizsgálati Egyesülés
 12. Egyéb rendelkezések
  Az MHtE szerződésmódosítást kezdeményezhet, amennyiben a szerződés körülményeiben változás következik be. A szerződésmódosítást vagy kiegészítést írásos formában kell megtenni. A szerződésre vonatkozó minden változtatás és javítás csak mindkét fél írásbeli megállapodása révén jöhet létre.
  Az MHtE a tevékenysége körében az Ügyfeleknek okozott károkért való felelősségéből eredő követelések fedezésére a Magyarországi telephellyel rendelkező biztosítóval megfelelő mértékű, érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
  Amennyiben jogszabályi rendelkezés vagy a kialakult bírósági joggyakorlat által a jelen ,ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné válna, úgy az érvénytelen rendelkezés nem alkalmazható a felek jogviszonyában. Az ÁSZF nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.
  A szerződésből eredő valamennyi kötelezettség teljesítésének helye az MHtE székhelye (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.). Az MHtE és az Ügyfél közötti jogvita esetén az MHtE székhelye szerinti bíróság illetékes. A szerződéses viszonyra és valamennyi abból eredő jogviszonyra kizárólag Magyarország joga alkalmazandó. Az MHtE minden vitás
  kérdésben törekszik tárgyalásos úton egyezségre jutni.
 

Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés
1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
Érvényes: 2022.04.01.